Get Adobe Flash player

 

Statut Yacht Clubu Zalewu Wiślanego „NOWA PASŁĘKA”

 

                         przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu…….

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Organizacja społeczna, będąca stowarzyszeniem zwykłym w świetle Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, działająca na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Yacht Club Zalewu Wiślanego „ NOWA PASŁĘKA”, zwany dalej Klubem, używa również nazwy skróconej YCZW.

§ 2.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Braniewo.

§ 3

II. Cele i sposoby ich realizacji.

§ 4

Celem Klubu jest:

1. Rozwój rekreacyjnych form uprawiania sportów wodnych, a w szczególności żeglarstwa, żeglarstwa lodowego, sportów motorowodnych i windsurfingu.

2. Krzewienie idei sportowej rywalizacji i koleżeństwa.

3. Popularyzacja aktywnego wypoczynku, poprzez rekreacyjne uprawianie sportów wodnych.

4. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych dla bezpiecznego uprawiania rekreacji na wodzie.

5. Kultywowanie tradycji żeglarskich, ceremoniału morskiego i tradycji bandery polskiej.

§ 5

Klub realizuje swe cele poprzez:

1. Propagowanie i organizowanie rekreacji na wodzie.

2. Organizację regat żeglarskich, zarówno lokalnych, ogólnopolskich jak również międzynarodowych.

3. Propagowanie sportów wodnych jako sposobu wychowania młodzieży.

4. Propagowanie rekreacji na wodzie jako rodzinnego wielopokoleniowego hobby.

5. Propagowanie sportów wodnych jako sposobu życia w zgodzie z naturą i środowiskiem.

6. Propagowanie i organizowanie szkoleń doskonalących umiejętności żeglarskie.

7. Pielęgnowanie tradycji i etyki morskiej i żeglarskiej.

8. Wspomaganie środowiska żeglarskiego poprzez działania na rzecz rozwoju związanej z tym infra- struktury i technologii.

§ 6

Dla realizacji swoich celów Klub współpracuje z władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi mającymi podobne cele.

III. Członkowie Klubu

§ 7

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Wspierających,

3. Honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy pełnoletni obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat życia mogą być członkami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 9

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.

3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wpisania Klubu do ewidencji.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

2. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,

3. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu,

4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Klubu,

5. otrzymywać od władz Klubu pomoc w realizacji statutowych zadań,

6. korzystać z urządzeń Klubu,

7. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu

 

2. Członkowie niepełnoletni korzystają z praw określonych w ust. 1 z tym, że z głosu stanowiącego, czynnego i biernego prawa wyborczego z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 Prawa o stowarzyszeniach.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

2. Uczestniczyć w działalności Klubu,

3. Przestrzegać Statutu i uchwał władz Klubu,

4. Przestrzegać zasad etykiety żeglarskiej, godnie reprezentować Klub,

5. Terminowo opłacać składki.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Klubu, która udziela mu pomocy lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Klubu.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

3. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.

4. Członkowie wspierający udzielają pomocy Klubowi w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

5. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez delegowanie swojego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu i w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 13

1. Godność członka honorowego, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2. Członek honorowy klubu korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.

3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Klubowi w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

    1. 4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 14

1. Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:

1. śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych,

2. wystąpienia z Klubu, zgłoszonego na piśmie,

3. wykluczenia z Klubu.

 

2. Wykluczenie z Klubu może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Klubu.

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem. Dostarczenie decyzji i uzasadnienia pocztą jako list polecony za potwierdzeniem odbioru uznaje się za skuteczne.

4. Postanowienia § 14 stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

§ 15

Członkom Klubu mogą być nadawane honorowe tytuły, przyznawane przez Zarząd. Ustalenia w tym zakresie muszą być zawarte w regulaminie, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

IV. Władze Klubu

Postanowienia Ogólne

§ 16

1. Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

 

2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

(zmiana długości kadencji wprowadzona uchwałą Walnego Zebrania Członków YCZW Nowa Pasłęka z dnia 25 kwietnia 2015 r.)

3. Prezes Zarządu, zwany dalej Komandorem, jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

4. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

5. Wyboru Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego dokonuje się spośród kandydatów - uprawnionych członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

6. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.

§ 17

1. Członkostwo w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim ustaje na skutek:

1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 16 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo- wyborczego Członków, na którym Zarząd i Komisja Rewizyjna złoży sprawozdanie za okres kadencji i odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

2. ustania członkostwa w Klubie,

3. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,

4. odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 5 członków Klubu.

 

2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. dotychczasowy Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

3. Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Klubu.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. określenie głównych kierunków programu działania Klubu,

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu za okres objęty sprawozdaniem,

4. wybór Komandora i poszczególnych członków Zarządu,

5. wybór Komisji Rewizyjnej,

6. wybór Sądu Koleżeńskiego

7. odwoływanie członków władz Klubu,

8. uzupełnianie składu władz Klubu,

9. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

10. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 14 ust.3,

11. dokonywanie zmian w Statucie,

11. decydowanie o rozwiązaniu Klubu,

12. decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,

13. decydowanie o innych sprawach Klubu nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Klubu.

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 18 ust. 2 pkt 1, 2, 3.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:

1. z własnej inicjatywy,

2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

3. na pisemny wniosek Sądu Koleżeńskiego,

4. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Klubu.

 

3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 14 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Klubu, w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.

4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:

1. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2,3 i 4.

3. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 3.

 

5. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Klubu o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później 14 dni przed tym terminem. Powiadomienie drogą przesłania wiadomości pocztą elektroniczną, jak również powiadomienie osobiste lub telefoniczne uznaje się za skuteczne.

6. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w 2 terminach, które nie mogą być oddalone od siebie o mniej niż 1 godzinę. W drugim terminie podejmowane uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych członków Klubu, z zastrzeżeniem ust 3.

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem ust 3.

3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Klubu Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

4. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 3 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków.

Zarząd Klubu

§ 21

1. Zarząd składa się z 5 do 8 osób, pełniących w Zarządzie następujące funkcje:

1. Komandor – Prezes Zarządu ( kieruje pracą Zarządu ),

2. Vice Komandor d/s spraw żeglarskich ),

3. Vice Komandor d/s spraw motorowodnych

4. Vice Komandor d/s spraw organizacyjnych

5. Bosman ( opiekuje się społecznie majątkiem rzeczowym Klubu),

6. Skarbnik ( odpowiedzialny za sprawy finansowe Klubu ),

7. Członek Zarządu

8. Członek Zarządu

(zmiana ilości osób wprowadzona uchwałą Walnego Zebrania Członków YCZW Nowa Pasłęka z dnia 29 kwietnia 2016 r.) 

2. Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

4. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

5. rozstrzyganie sporów w Klubie,

6. zarządzanie majątkiem zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.

 

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale co najmniej cztery razy w roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech Członków Zarządu .

3. Zebrania Zarządu zwołuje Komandor, lub działający wspólnie dwaj z Vicekomandorów ,lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej działający wspólnie z jednym z Vicekomandorów, powiadamiając równocześnie Komisję Rewizyjną oraz innych uprawnionych do udziału w posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. coroczna kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, wydawanie zaleceń pokontrolnych Zarządowi i żądanie wyjaśnień,

2. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 19 ust. 4.

 

§ 25

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy podczas kadencji.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Sąd Koleżeński

§ 26

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

§ 27

1. Sąd Koleżeński stoi na straży przestrzegania etyki żeglarskiej w Klubie,

2. rozstrzyga ewentualne spory pomiędzy członkami,

3. wnioskuje za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawach dyscyplinarnych.

§ 28

1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb.

2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

V. Majątek i fundusze Klubu

§ 29

1. Przychody i majątek Klubu pochodzą ze składek członkowskich oraz otrzymanych w postaci środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub niematerialnych dotacji, darowizn, grantów, świadczeń sponsorskich lub tytułem zwrotu kosztów organizacji imprez statutowych od osób fizycznych i prawnych , krajowych i zagranicznych.

2. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Walne Zebranie Członków.

§ 30

1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Klub jest organizacją typu „non-profit”, a uzyskiwane środki finansowe i rzeczowe przeznacza

na cele związane z realizacją zadań statutowych.

§ 31

1. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są jednoosobowo Komandor lub upoważniony przez Zarząd jeden z pozostałych członków Zarządu.

2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw innym osobom fizycznym i prawnym do działania w konkretnych sprawach Klubu, w tym do udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

VI. Rozwiązanie Klubu

§ 32

1. W uchwale o rozwiązaniu Klubu wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Klubu.

2. Po zakończeniu prac likwidator występuje z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

 

Poniżej zamieszczamy statut klubu w formie pliku *.doc do pobrania.

[Pobierz]