Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

18 sierp­nia 2022

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przy­sta­nie w Bra­nie­wie, No­wej Pa­słę­ce i Tolkmicku.

W Bra­nie­wie po­wi­tał nas Pan To­masz Sie­lic­ki Bur­mistrz Bra­nie­wa wraz z Ko­men­dan­tem i funk­cjo­na­riu­sza­mi Ko­men­da Po­wia­to­wa Pań­stwo­wej Stra­ży Po­żar­nej w Bra­nie­wie. Ogrom­ną atrak­cją oka­za­ło się pro­wa­dzo­ne przez pa­sjo­na­tów re­gio­nu Mu­zeum Zie­mi Bra­niew­skiej, któ­re uczest­ni­cy raj­du zwie­dzi­li z wiel­kim zainteresowaniem.

W ko­lej­nym por­cie uczest­ni­ków raj­du w No­wej Pa­słę­ce po­wi­tał pan Ja­kub Bor­nus – Wójt Gmi­ny Bra­nie­wo. Mi­łym ak­cen­tem był tak­że smacz­ny po­czę­stu­nek przy­go­to­wa­ny dla mo­to­ro­wod­nia­ków przez „Eki­pę Gmi­ny Bra­nie­wo” skła­da­ją­cą się z człon­ków po­szcze­gól­nych Kół Go­spo­dyń Wiej­skich z Gmi­na Braniewo.

Pani Mag­da­le­na Dal­man Bur­mistrz Tolk­mic­ka pod­ję­ła uczest­ni­ków raj­du po­czę­stun­kiem i opro­wa­dzi­ła po uro­kli­wych ulicz­kach mia­sta, by na­stęp­nie w sie­dzi­bie Urząd Mia­sta i Gmi­ny w Tolk­mic­ku za­pre­zen­to­wać wy­sta­wę uka­zu­ją­cą wa­lo­ry i hi­sto­rię mia­sta oraz regionu.

Dzię­ki uprzej­mo­ści wszyst­kich za­an­ga­żo­wa­nych władz sa­mo­rzą­do­wych, cel raj­du, ja­kim była po­pu­la­ry­za­cja nie­zwy­kłej Kra­iny Za­le­wu Wi­śla­ne­go zo­stał osią­gnię­ty. Po­świę­ce­nie swo­je­go wol­ne­go cza­su, wspar­cie fi­nan­so­we oraz moż­li­wość spo­tka­nia prze­są­dza­ją o suk­ce­sie wy­da­rze­nia i za to wszyst­ko, jako współ­or­ga­ni­za­to­rzy, ser­decz­nie dziękujemy!

Jak po­wie­dział do uczest­ni­ków raj­du pan Edward Pie­tru­le­wicz, dy­rek­tor De­le­ga­tu­ry Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w El­blą­gu, „To, że tu je­ste­ście, świad­czy o tym, że chce­cie, lu­bi­cie i za­le­ży wam na tym, żeby El­bląg i oko­licz­ne gmi­ny były otwar­te na mo­rze. Otwar­cie ka­na­łu Że­glu­go­we­go przez Mie­rze­ję Wi­śla­ną umoż­li­wi też krót­kie wy­pa­dy na Za­to­kę Gdańską”.

Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że naj­bliż­sza przy­szłość mo­to­ro­wod­niac­twa na Za­le­wie Wi­śla­nym ry­su­je się w ja­snych bar­wach. Dla­te­go na dru­gą edy­cję raj­du za­pra­sza­my za rok!

Zobacz również

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się pod masz­tem fla­go­wym na ma­ri­nie w Sta­rej Pa­słę­ce w so­bo­tę, 01.06.2024 o godz. 17.oo. Po pod­nie­sie­niu bandery…

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, będącą…

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do godzin…