Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

2 sierp­nia 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r.

Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Braniewo.

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Re­ga­ty sta­no­wi­ły eli­mi­na­cje te­go­rocz­nych edy­cji Pu­cha­ru Bał­ty­ku Po­łu­dnio­we­go oraz Pu­cha­ru Za­le­wu Wiślanego.

Jach­ty sta­wi­ły się licz­nie. Ogó­łem star­to­wa­ło 31 jach­tów ża­glo­wych, z cze­go 18 w kla­sie re­ga­to­wej KWR oraz 13 w gru­pie OPEN.

Ogó­łem star­to­wa­ło 30 jach­tów ża­glo­wych, z cze­go skla­sy­fi­ko­wa­nych zo­sta­ło 29 jednostek.

Po­nad­to przy re­ga­tach akre­dy­to­wa­nych zo­sta­ło 8 mor­skich jach­tów mo­to­ro­wych, jako jed­nost­ki obserwacyjno-wspomagające.

W spor­to­wej ry­wa­li­za­cji i przy sprzy­ja­ją­cych wa­run­kach na­wi­ga­cyj­nych ro­ze­gra­no 2 wy­ści­gi o dłu­go­ści ok 4,5 mili każ­dy. Trze­ci wy­ścig zo­stał od­wo­ła­ny ze wzglę­du na tę­że­ją­cy wiatr.

Nie za­no­to­wa­no żad­nych zda­rzeń nadzwyczajnych.

Za­ło­gi uczest­ni­czą­cych jed­no­stek pły­wa­ją­cych i eki­pa re­ga­to­wa li­czy­ły bli­sko 200 osób, a w trak­cie 3‑ch dni im­pre­zy miej­sce re­gat od­wie­dzi­ło ok. ty­siąc osób ki­bi­ców i publiczności.

Du­żym utrud­nie­niem dla za­łóg była płyt­kość wody w uj­ściu rze­ki Nowa Pa­słę­ka. Miej­sce to od lat cze­ka na po­głę­bie­nie. Z tego też po­wo­du naj­więk­sze jach­ty ba­zo­wa­ły w From­bor­ku, i do­łą­cza­ły do wy­ści­gów z wody.

„Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go”, ufun­do­wa­ny przez P. Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go dla zwy­cięz­cy eli­mi­na­cji Pu­cha­ru Bał­ty­ku Po­łu­dnio­we­go, wy­wal­czył jacht „TORA” z Tolk­mic­ka pod do­wódz­twem ster­ni­ka To­ma­sza Sie­kier­ko. Ko­lej­ne miej­sca w tej kla­sy­fi­ka­cji za­ję­li: Ry­szard Se­ro­ka na jach­cie „BERBEĆ II” oraz Ma­rian Dra­biń­ski na jach­cie „LITWINKA”.

Rów­nież zwy­cięz­cy wszyst­kich 3‑ch grup kla­sy KWR oraz kla­sy OPEN otrzy­ma­li pu­cha­ry. Byli to:

kla­sa I KWR

 1. miej­sce: Ma­rian Dra­biń­ski, jacht „LITWINKA”
 2. miej­sce: Ma­riusz Fran­cisz­czak, jacht „IRBIS”
 3. miej­sce: Jan Pie­ciu­kie­wicz, jacht „STUDIO LAIN”

kla­sa II KWR

 1. miej­sce: Ry­szard Se­ro­ka, jacht „BERBEĆ II”
 2. miej­sce: Sła­wo­mir Kwiat­kow­ski, jacht „BŁEKITNA BRYZA”
 3. miej­sce: Grze­gorz Pion­ke, jacht „KOMPISS”

kla­sa III KWR

 1. miej­sce: To­masz Sie­kier­ko, jacht „TORA”
 2. miej­sce: Wie­sław Sa­wic­ki, jacht „KARETA II”
 3. miej­sce: Da­ria Ry­bar­czyk, jacht „NASZA JUTRZENKA”

kla­sa OPEN

 1. miej­sce: Ry­szard Doda, jacht „RA”
 2. miej­sce: Ma­rek Ma­as­sen, jacht „CHILLOUT”
 3. miej­sce: Ma­ciej Ole­śnik, jacht „HATHOR”

Or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li dla uczest­ni­ków re­gat oko­licz­no­ścio­we ko­szul­ki oraz drob­ne upo­min­ki od sponsorów.

Po­nad­to wśród wszyst­kich ster­ni­ków roz­lo­so­wa­no na­gro­dy rze­czo­we tj. prze­no­śną ra­dio­sta­cję UHF i lor­net­kę mor­ską, ufun­do­wa­ne przez Biu­ro Re­gio­nal­ne Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w El­blą­gu, oraz ta­lon ra­ba­to­wy o war­to­ści 800 zł od Ża­glow­ni APOLLO SAILS.

Uczest­ni­kom za­pew­nio­no ca­te­ring w trak­cie bie­siad z wy­stę­pa­mi na żywo grup szan­to­wych (Ry­szard Mu­zaj, Kam­rat Shanty&Folk), oraz po­nad­to cie­pły po­si­łek, któ­ry cze­kał na kei po za­koń­cze­niu wyścigów.

Więk­szość wy­dat­ków na or­ga­ni­za­cje im­pre­zy i na­gro­dy wziął na sie­bie Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo, przy znacz­nym wspar­ciu Biu­ra Re­gio­nal­ne­go Urzę­du Marszałkowskiego.

Or­ga­ni­za­to­rzy dzię­ku­ją tak­że in­nym spon­so­rom, któ­ry­mi byli: Ża­glow­nia APOLLO Sa­ils z Gdań­ska, LIONS CLUB El­bląg, Pie­kar­nia WARMIŃSKA z Bra­nie­wa i PFiU PERFECT z Elbląga.

Upo­min­ki dla za­wod­ni­ków prze­ka­zał tak­że Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go, p. Mie­czy­sław Struk.

Re­ga­ty, jak co roku były jed­ną z im­prez w ra­mach Dni No­wej Pa­słę­ki, na któ­re zło­żył się od­by­wa­ją­cy się w dn. 30 lip­ca fe­styn „Świę­to Śle­dzia” z de­gu­sta­cją wy­ro­bów ryb­nych, atrak­cja­mi dla dzie­ci i wy­stę­pa­mi po­pu­lar­nych wy­ko­naw­ców mu­zy­ki pop i disco-polo.

Za­pra­sza­my za rok (28–30.07.2023 r.) na ko­lej­ną edy­cję re­gat i Dni No­wej Pa­słę­ki. Bę­dzie się działo!

Z że­glar­skim pozdrowieniem

Grze­gorz Hej­ber
Ko­man­dor Regat

Zobacz również

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się pod masz­tem fla­go­wym na ma­ri­nie w Sta­rej Pa­słę­ce w so­bo­tę, 01.06.2024 o godz. 17.oo. Po pod­nie­sie­niu bandery…

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, będącą…

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do godzin…