Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

7 lip­ca 2022

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. Warmińsko-mazurskiego

Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Żeglarskiego.

Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bał­ty­ku Po­łu­dnio­we­go (PBP) i Pu­cha­ru Za­le­wu Wi­śla­ne­go (PZW).

MIEJSCE I TERMIN REGAT: Nowa Pa­słę­ka – Wody Za­le­wu Wi­śla­ne­go, w dniach 29–31. lip­ca 2022 r.

ORGANIZATORZY: Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo we współ­pra­cy z Yacht Clu­bem Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pasłęka”.

1. PRZEPISY
1.1. Re­ga­ty zo­sta­ną ro­ze­gra­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi zde­fi­nio­wa­ny­mi w Prze­pi­sach Re­ga­to­wych Że­glar­stwa WS (edy­cja 2017–2021), a tak­że Sys­te­mem Po­mia­ro­wym KWR i In­struk­cją Że­glu­gi. W przy­pad­ku sprzecz­no­ści do­ku­men­tów, de­cy­du­je In­struk­cja Żeglugi.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Re­ga­ty są otwar­te dla wszyst­kich jach­tów pol­skich i za­gra­nicz­nych zgło­szo­nych i przy­ję­tych do re­gat,
2.2. Po­sia­da­nie ak­tu­al­ne­go świa­dec­twa KWR oraz waż­nej po­li­sy ubez­pie­cze­nio­wej od od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej na czas re­gat, przy czym jach­ty w gru­pie „OPEN” mogą sta­ro­wać bez świa­dectw KWR.

3. KLASYFIKACJA
3.1. W re­ga­tach mogą brać udział ża­glo­we jach­ty ka­bi­no­we, zdol­ne do że­glu­gi po Za­le­wie Wi­śla­nym. Pod­sta­wą kla­sy­fi­ka­cji bę­dzie for­mu­ła po­mia­ro­wa KWR,
3.2. Jach­ty bez ak­tu­al­ne­go świa­dec­twa po­mia­ro­we­go KWR star­tu­ją w ka­te­go­rii otwar­tej (OPEN),
3.3. Jach­ty w kla­sie KWR zo­sta­ną po­dzie­lo­ne na gru­py, przy czym w gru­pie mu­szą być co naj­mniej 3 jed­nost­ki 3.4. Po­dział na gru­py or­ga­ni­za­tor okre­śli po przy­ję­ciu zgło­szeń do re­gat,
3.5. W kla­sie KWR zo­sta­nie wy­li­czo­na tak­że kla­sy­fi­ka­cja ge­ne­ral­na wszyst­kich grup łącz­nie, za­li­cza­na do punk­ta­cji PZB i PZW,
3.6. Jach­ty w ka­te­go­rii OPEN wy­star­tu­ją w jed­nej gru­pie, a kla­sy­fi­ka­cja na­stą­pi zgod­nie z miej­scem za­ję­tym na me­cie,
3.7. Wszyst­kie jach­ty star­to­wać będą na wspól­nej tra­sie ze wspól­ne­go startu.

4. ZGŁOSZENIA DO REGAT I WPISOWE
4.1. Zgło­sze­nia w miej­scu re­gat na­le­ży do­ko­nać w biu­rze re­gat, naj­póź­niej do godz. 8.30 w dniu 30.07.2022,
4.2. Wpi­so­we do re­gat wy­no­si 100 zł od jach­tu,
4.4. Obo­wią­zu­je pro­ce­du­ra re­je­stra­cyj­na w Biu­rze Re­gat, pod­czas któ­rej na­stą­pi prze­gląd do­ku­men­tów – Do­wo­dów wpła­ty wpi­so­we­go do re­gat – Ubez­pie­cze­nie OC na re­ga­ty – Świa­dec­two po­mia­ro­we for­mu­ły KWR ( je­że­li po­sia­da),
4.5. Przy re­je­stra­cji do re­gat będą wy­da­wa­ne opa­ski dla człon­ków za­łóg, upraw­nia­ją­ce do ca­te­rin­gu i wstę­pu na bie­sia­dy,
4.6. Za­ło­gi bio­rą­ce udział w re­ga­tach otrzy­ma­ją w ra­mach wpi­so­we­go oko­licz­no­ścio­we koszulki.

5. PROGRAM REGAT
29.07.2022 r. (pią­tek)
10:00 – 21:00 – przy­by­cie uczest­ni­ków 16.00 – 21.00 – pra­ca Biu­ra Re­gat, re­je­stra­cja za­łóg i jach­tów,
20.00 – 23.00 – bie­sia­da że­glar­ska z po­czę­stun­kiem i muzyką.

30.07.2022 r. (so­bo­ta)
7:30 – 8:30 – pra­ca Biu­ra Re­gat.
9:00 – ce­re­mo­nia otwar­cia,
9:30 – od­pra­wa ster­ni­ków,
ok. 11:00 – start pierw­sze­go wy­ści­gu – pla­no­wa­ne jest ro­ze­gra­nie 3 wy­ści­gów,
ok. 16:00 – po­si­łek re­ge­ne­ru­ją­cy dla za­wod­ni­ków,
18:00 – 23:00 – im­pre­za koń­co­wa, w trak­cie de­ko­ra­cja zwy­cięz­ców, bie­sia­da że­glar­ska z po­czę­stun­kiem i muzyką.

31.07.2022 – (nie­dzie­la) – dzień rezerwowy.

6. POMIARY
Po­mia­ry kon­tro­l­ne sprzę­tu i wy­po­sa­że­nia bez­pie­czeń­stwa okre­ślo­ne­go prze­pi­sa­mi re­ga­to­wy­mi i kla­so­wy­mi mogą być do­ko­ny­wa­ne wy­ryw­ko­wo pod­czas regat.

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
In­struk­cja że­glu­gi do­stęp­na bę­dzie po za­koń­cze­niu pro­ce­du­ry re­je­stra­cyj­nej w Biu­rze Regat.

8. TRASY REGAT
8.1. Wy­ści­gi roz­gry­wa­ne będą na wo­dach Za­le­wu Wi­śla­ne­go w ob­sza­rze wy­ty­czo­nym pła­wa­mi na­wi­ga­cyj­ny­mi,
8.2. Do­kład­ny opis tra­sy bę­dzie za­wie­rał za­łącz­nik do In­struk­cji Że­glu­gi,
8.3. Do­pusz­cza się kon­tak­to­wa­nie z Ko­mi­sją Sę­dziow­ską ce­lem ob­ja­śnie­nia prze­bie­gu tra­sy i In­struk­cji Że­glu­gi – UHF ka­nał 69.

9. PUNKTACJA
9.1. Re­ga­ty zo­sta­ną uzna­ne za waż­ne po ro­ze­gra­niu co naj­mniej jed­ne­go wy­ści­gu,
9.2. Sys­tem punk­ta­cji: we­dług for­muł wy­rów­naw­czych (nie do­ty­czy OPEN) i ma­łych punk­tów,
9.3. Wy­ni­ki kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej re­gat zo­sta­ną za­li­czo­ne do punk­ta­cji cy­klu re­ga­to­we­go „Pu­char Za­le­wu Wi­śla­ne­go 2022” oraz „Pu­char Bał­ty­ku Po­łu­dnio­we­go 2022”.

10. ZGŁASZANIE i ROZPATRYWANIE PROTESTÓW
10.1. Ster­ni­cy maja pra­wo do zgła­sza­nia pro­te­stów re­ga­to­wych, ale nie póź­niej niż 1 godz. po za­mknię­ciu mety ostat­nie­go wy­ści­gu, tak­że przez ra­dio lub te­le­fon,
10.2. Roz­pa­trze­nie pro­te­stu uwa­run­ko­wa­ne wpła­tą kau­cji w kwo­cie 200 zł,
10.3. Roz­pa­try­wa­nie pro­te­stów na­stą­pi zgod­nie z prze­pi­sa­mi re­ga­to­wy­mi oraz do­brą prak­ty­ką morską.

11. PRAWO DO WIZERUNKU I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szcze­gó­ły w for­mu­la­rzu zgłoszeniowym.

12. NAGRODY
12.1. Za­ło­gi, któ­re zaj­mą miej­sca 1 – 3 w po­szcze­gól­nych gru­pach KWR oraz w ka­te­go­rii OPEN otrzy­mu­ją pu­cha­ry,
12.2. Na­gro­dę głów­ną tj. Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go, ufun­do­wa­ny przez Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go otrzy­ma zwy­cięz­ca kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej w kla­sie KWR,
12.3. Or­ga­ni­za­to­rzy prze­wi­du­ją tak­że roz­lo­so­wa­nie na­gród rze­czo­wych. W lo­so­wa­niu udział we­zmą ster­ni­cy skla­sy­fi­ko­wa­nych jach­tów ża­glo­wych, obec­ni na ce­re­mo­nii za­koń­cze­nia regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ster­ni­cy jach­tów uczest­ni­czą­cych w re­ga­tach są od­po­wie­dzial­ni za wy­po­sa­że­nie jach­tów i kwa­li­fi­ka­cje za­ło­gi. Za­wod­ni­cy, po­dej­mu­jąc de­cy­zję o uczest­nic­twie w wy­ści­gu, uczest­ni­czą w re­ga­tach wy­łącz­nie na wła­sne ry­zy­ko. Or­ga­ni­za­tor nie przyj­mu­je żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści za uszko­dze­nia sprzę­tu lub osób lub śmier­ci wy­ni­kłych w związ­ku z re­ga­ta­mi, przed ich roz­po­czę­ciem, pod­czas lub po re­ga­tach. Wy­peł­nia­jąc zgło­sze­nie do re­gat uczest­ni­cy przyj­mu­ją cał­ko­wi­tą od­po­wie­dzial­ność za sie­bie oraz sprzęt, na wo­dzie jak i na lą­dzie. Wszel­kie czyn­no­ści wy­ko­na­ne bądź nie wy­ko­na­ne przed or­ga­ni­za­to­rów nie zwal­nia­ją uczest­ni­ków od od­po­wie­dzial­no­ści za ja­ką­kol­wiek szko­dę, spo­wo­do­wa­ną w sto­sun­ku do osób trze­cich lub ich sprzętu.

14. UDZIAŁ JEDNOSTEK MOTOROWYCH
Or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­sza­ją do przy­by­cia na zlot jed­no­stek mo­to­ro­wych z oka­zji re­gat. Ster­ni­cy zo­bo­wią­za­ni będą do uzy­ska­nia akre­dy­ta­cji w biu­rze re­gat (koszt 100 zł od jed­nost­ki). Za­ło­gi akre­dy­to­wa­nych jed­no­stek otrzy­ma­ją opa­ski upraw­nia­ją­ce do ca­te­rin­gu i do wstę­pu na bie­sia­dy że­glar­skie. Otrzy­ma­ją tak­że ko­szul­ki okolicznościowe.

15. WAŻNE INFORMACJE!!!!!!
15.1. Głę­bo­kość przy uj­ściu rze­ki Pa­słę­ki nie po­zwa­la na bez­piecz­ne wpły­wa­nie jed­no­stek in­nych niż mie­czo­we,
15.2. Więk­sze jach­ty po­win­ny wcho­dzić przez port mor­ski UM w Uj­ściu – po­mie­rzo­na 25.06.2022 głę­bo­kość mi­ni­mal­na przy głów­kach wy­no­si­ła ok. 1,30 m. Zo­stał uru­cho­mio­ny most pod­no­szo­ny po­mię­dzy por­tem mor­skim w Uj­ściu a głów­nym nur­tem rze­ki, co umoż­li­wi wpły­nię­cie do ma­ri­ny przez ten port. Na rze­ce głę­bo­kość wy­no­si 1,5 – 1,8 m. Pro­si­my o bie­żą­cy kon­takt z kol. Ry­szar­dem Dodą, tel. 510 191 935,
15.3. Jach­ty zgło­szo­ne do re­gat oraz akre­dy­to­wa­ne jed­nost­ki mo­to­ro­we sta­cjo­nu­ją­ce w por­cie jach­to­wym w No­wej Pa­słę­ce będą w trak­cie re­gat zwol­nio­ne z opłat portowych.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Or­ga­ni­za­to­rzy

Za­chę­ca­my do zgło­szeń on­li­ne – na­pisz do nas!

e‑mail: nowapasleka@yachtclub.org.pl

 

Zobacz również

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się pod masz­tem fla­go­wym na ma­ri­nie w Sta­rej Pa­słę­ce w so­bo­tę, 01.06.2024 o godz. 17.oo. Po pod­nie­sie­niu bandery…

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, będącą…

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do godzin…