O Klubie

Stowarzyszenie Żeglarzy
Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”

14–500 Bra­nie­wo, ul. Mo­niusz­ki 5

NIP: 582–157-52–82
REGON: 280111082

Ad­res do ko­re­spon­den­cji: 14–500 Bra­nie­wo, ul. Mo­niusz­ki 5
Ad­res e‑mail: nowapasleka@yachtclub.org.pl
Stro­na www: yachtclub.org.pl

r‑k ban­ko­wy: 78 1600 1462 1804 2000 0001, BNP PARIBAS
(uwa­ga – nowy ra­chu­nek ban­ko­wy po zmia­nie kon­ta w m‑cu stycz­niu 2022 r.)

 

Organy YCZW „Nowa Pasłęka” – kadencja 2021–2025

Za­rząd:
Grze­gorz Hej­ber Pre­zes – Zarządu/Komandor Klu­bu tel. 605 35 35 11
Ry­szard Doda – V‑ce Ko­man­dor ds. że­glar­stwa tel. 510 19 19 35
Woj­ciech Niź­nik – V‑ce Ko­man­dor ds. mo­to­ro­wod­nych
Ro­bert Mi­lew­ski – Skarb­nik
Wła­dy­sław Szej­ner i Win­cen­ty Da­now­ski – Bos­ma­no­wie Spo­łecz­ni
Wi­told Ra­sze­ja – Czło­nek Zarządu

Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na:
Woj­ciech Ho­łow­nia – Prze­wod­ni­czą­cy
Ja­ro­sław Wierz­chol­ski – Czło­nek Ko­mi­sji Rewizyjnej

Sąd Ko­le­żeń­ski:
Ta­de­usz Kasz­czyc – Prze­wod­ni­czą­cy Sądu Ko­le­żeń­skie­go
An­drzej Wło­dar­czyk – Czło­nek Sądu Koleżeńskiego

Sto­wa­rzy­sze­nie jest wpi­sa­ne do:
Ewi­den­cja Klu­bów Spor­to­wych, pro­wa­dzo­na przez Sta­ro­stę Bra­niew­skie­go
nr ewi­den­cyj­ny pod­mio­tu: Op.422/3, data wpi­su: 24.04.2006 r.

YCZW „Nowa Pa­słę­ka” jest człon­kiem po­niż­szych organizacji:

  • War­miń­sko-Ma­zur­ski Okrę­go­wy Zwią­zek Że­glar­ski w Olsztynie
  • El­blą­ski Okrę­go­wy Zwią­zek Że­glar­ski w Elblągu
  • Lo­kal­na Or­ga­ni­za­cja Tu­ry­stycz­na „Kra­ina Za­le­wu Wi­śla­ne­go” w Elblągu