„Świat pokryty jest w większości wodą i to najlepiej świadczy, że przeznaczeniem człowieka jest żeglowanie…”

Aktualności

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, bę­dą­cą upraw­nio­ną or­ga­ni­za­cją po­żyt­ku pu­blicz­ne­go, i może otrzy­my­wać wpła­ty z po­dat­ku na cele sta­tu­to­we. Prze­ka­za­ne wpła­ty – z do­pi­skiem „YC NOWA PASŁĘKA 18714”, wg in­struk­cji na ulot­ce w za­łącz­ni­ku, tra­fią na na­sze sub­kon­to Fun­da­cji „MŁODZI Mło­dym” i zo­sta­ną nam prze­ka­za­ne w wysokości…

czy­taj dalej
Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

czy­taj dalej
Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

czy­taj dalej

Komunikat Zarządu Klubu
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW YCZW „Nowa Pasłęka” i OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2023

Ser­decz­nie za­pra­sza­my Człon­ków i Sym­pa­ty­ków Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” na ce­re­mo­nię pod­nie­sie­nia ban­de­ry i bie­sia­dę w dniu 17. czerw­ca (so­bo­ta) o godz. 18.oo. Człon­ków klu­bu pro­si­my o przy­by­cie na godz. 17.oo do ma­ri­ny, gdzie pod wia­tą odbędziemy…

czy­taj dalej

Inne wydarzenia