„Świat pokryty jest w większości wodą i to najlepiej świadczy, że przeznaczeniem człowieka jest żeglowanie…”

Aktualności

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bał­ty­ku Po­łu­dnio­we­go (PBP) i Pu­cha­ru Za­le­wu Wi­śla­ne­go (PZW). MIEJSCE I TERMIN REGAT: Nowa Pa­słę­ka – Wody Za­le­wu Wi­śla­ne­go, w dniach 28–30. lip­ca 2023 r. ORGANIZATORZY: Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo we współ­pra­cy z Yacht Clu­bem Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”. 1. PRZEPISY 1.1. Re­ga­ty zostaną…

czy­taj dalej
Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

czy­taj dalej

Komunikat Zarządu Klubu
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW YCZW „Nowa Pasłęka” i OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2023

Ser­decz­nie za­pra­sza­my Człon­ków i Sym­pa­ty­ków Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” na ce­re­mo­nię pod­nie­sie­nia ban­de­ry i bie­sia­dę w dniu 17. czerw­ca (so­bo­ta) o godz. 18.oo. Człon­ków klu­bu pro­si­my o przy­by­cie na godz. 17.oo do ma­ri­ny, gdzie pod wia­tą odbędziemy…

czy­taj dalej
Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

czy­taj dalej

Inne wydarzenia