„Świat pokryty jest w większości wodą i to najlepiej świadczy, że przeznaczeniem człowieka jest żeglowanie…”

Aktualności

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do go­dzin wie­czor­nych. Po­czę­stu­nek dla Człon­ków Klu­bu (wraz z oso­ba to­wa­rzy­szą­cą) bę­dzie bez­płat­ny, pod wa­run­kiem ure­gu­lo­wa­nia skład­ki klu­bo­wej za bie­żą­cy rok, któ­ra wy­no­si 50 zł. Moż­na ją uiścić prze­le­wem na kon­to Klu­bu nr: 78 1600 1462 1804 4188 2000 0001 lub opła­cić na miej­scu go­tów­ką. Dla po­zo­sta­łych osób koszt udzia­łu w bie­sia­dzie wy­nie­sie 50 zł za oso­bę, płat­ne na miej­scu. Pro­si­my o kon­takt z kol. Ry­szar­dem Dodą – tel. 510 191 935 – w celu re­zer­wa­cji miejsc. z że­glar­skim pozdrowieniem…

czy­taj dalej
Zapraszamy na Jubileuszowe XX Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego oraz Zlot Motorowodniaków

Zapraszamy na Jubileuszowe XX Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego oraz Zlot Motorowodniaków

W dniach 29–31 lip­ca 2022 roku w No­wej Pa­słę­ce od­bę­dą się Ju­bi­le­uszo­we XX-te Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty imie­nia Jar­ka Rą­bal­skie­go. Wy­da­rze­nie zo­sta­ło ob­ję­te pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w for­mu­le KWR, a…

czy­taj dalej
Zalew Tour 2022

Zalew Tour 2022

Za­lew Tour 2022 – Rajd mo­to­ro­wod­ny 12 – 15.08.2022 From­bork – Nowa Pa­słę­ka – Bra­nie­wo – „Es­tyj­ka” – El­bląg Cel i prze­sła­nie im­pre­zy Po­pu­la­ry­za­cja ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku na wo­dzie w oto­cze­niu przy­ja­znej przy­ro­dy Krze­wie­nie ety­ki że­glar­skiej i za­sad bezpiecznego…

czy­taj dalej
Kalendarz imprez żeglarskich i motorowodnych na Zalewie Wiślanym w sezonie 2022

Kalendarz imprez żeglarskich i motorowodnych na Zalewie Wiślanym w sezonie 2022

Ka­len­darz im­prez że­glar­skich i mo­to­ro­wod­nych na Za­le­wie Wi­śla­nym w se­zo­nie 2022 Lp. Data Mie­siąc Na­zwa re­gat Kla­sy Miej­sce Or­ga­ni­za­tor i od­po­wie­dzial­ny do­dat­ko­we kla­sy­fi­ka­cje 1 03–05 Czer­wiec Pu­char Ma­ri­ny El­bląg KWR Jacht­klub El­bląg tel. 55 232 67 20, Adam Kapczyński…

czy­taj dalej