„Świat pokryty jest w większości wodą i to najlepiej świadczy, że przeznaczeniem człowieka jest żeglowanie…”

Aktualności

Komunikat Zarządu Klubu
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW YCZW „Nowa Pasłęka” i OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2023

Ser­decz­nie za­pra­sza­my Człon­ków i Sym­pa­ty­ków Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” na ce­re­mo­nię pod­nie­sie­nia ban­de­ry i bie­sia­dę w dniu 17. czerw­ca (so­bo­ta) o godz. 18.oo. Człon­ków klu­bu pro­si­my o przy­by­cie na godz. 17.oo do ma­ri­ny, gdzie pod wia­tą od­bę­dzie­my Wal­ne Ze­bra­nie Człon­ków i wy­bie­rze­my Za­rząd Klu­bu na ko­lej­ną ka­den­cję. Po uro­czy­stym pod­nie­sie­niu ban­de­ry, prze­wi­dzia­nym na godz. 18.oo, uda­my się do „ Sta­rej Sma­żal­ni PASSARGE”, gdzie cze­kać nas bę­dzie wie­czor­na bie­sia­da że­glar­ska. Dla Człon­ków klu­bu i oso­by to­wa­rzy­szą­cej wstęp gra­tis, dla in­nych osób koszt im­pre­zy wy­nie­sie 50 zł. Li­czy­my na Wa­szą nie­za­wod­ną obec­ność. Kon­takt w tej spra­wie: Ry­szard Doda, tel. 510 19 19 35 …

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

czy­taj dalej
Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

czy­taj dalej
Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

czy­taj dalej

Inne wydarzenia