Archiwum 

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się pod masz­tem fla­go­wym na ma­ri­nie w Sta­rej Pa­słę­ce w so­bo­tę, 01.06.2024 o godz. 17.oo. Po pod­nie­sie­niu bandery…

czy­taj dalej
Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, będącą…

czy­taj dalej
Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

czy­taj dalej
Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

czy­taj dalej

Komunikat Zarządu Klubu
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW YCZW „Nowa Pasłęka” i OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2023

Ser­decz­nie za­pra­sza­my Człon­ków i Sym­pa­ty­ków Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” na ce­re­mo­nię pod­nie­sie­nia ban­de­ry i bie­sia­dę w dniu 17. czerw­ca (so­bo­ta) o godz. 18.oo. Człon­ków klu­bu pro­si­my o przy­by­cie na godz. 17.oo do ma­ri­ny, gdzie pod wia­tą odbędziemy…

czy­taj dalej
Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

czy­taj dalej
Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

czy­taj dalej
Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

czy­taj dalej

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

czy­taj dalej
Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…

czy­taj dalej
Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do godzin…

czy­taj dalej
Zapraszamy na Jubileuszowe XX Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego oraz Zlot Motorowodniaków

Zapraszamy na Jubileuszowe XX Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego oraz Zlot Motorowodniaków

W dniach 29–31 lip­ca 2022 roku w No­wej Pa­słę­ce od­bę­dą się Ju­bi­le­uszo­we XX-te Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty imie­nia Jar­ka Rą­bal­skie­go. Wy­da­rze­nie zo­sta­ło ob­ję­te pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w for­mu­le KWR, a…

czy­taj dalej
Zalew Tour 2022

Zalew Tour 2022

Za­lew Tour 2022 – Rajd mo­to­ro­wod­ny 12 – 15.08.2022 From­bork – Nowa Pa­słę­ka – Bra­nie­wo – „Es­tyj­ka” – El­bląg Cel i prze­sła­nie im­pre­zy Po­pu­la­ry­za­cja ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku na wo­dzie w oto­cze­niu przy­ja­znej przy­ro­dy Krze­wie­nie ety­ki że­glar­skiej i za­sad bezpiecznego…

czy­taj dalej
Kalendarz imprez żeglarskich i motorowodnych na Zalewie Wiślanym w sezonie 2022

Kalendarz imprez żeglarskich i motorowodnych na Zalewie Wiślanym w sezonie 2022

Ka­len­darz im­prez że­glar­skich i mo­to­ro­wod­nych na Za­le­wie Wi­śla­nym w se­zo­nie 2022 Lp. Data Mie­siąc Na­zwa re­gat Kla­sy Miej­sce Or­ga­ni­za­tor i od­po­wie­dzial­ny do­dat­ko­we kla­sy­fi­ka­cje 1 03–05 Czer­wiec Pu­char Ma­ri­ny El­bląg KWR Jacht­klub El­bląg tel. 55 232 67 20, Adam Kapczyński…

czy­taj dalej
Nowy sezon – 2022

Nowy sezon – 2022

Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy YCZW „Nowa Pa­słę­ka”! Dro­dzy Przy­ja­cie­le Że­gla­rze i Mo­to­ro­wod­nia­cy! Skoń­czył się sta­ry rok i nad­cho­dzi nowy se­zon że­glar­ski 2022. Oby przy­niósł on ko­niec udręk spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią i po­wrót do nor­mal­no­ści. Wszy­scy cze­ka­my na moż­li­wość wspólnego…

czy­taj dalej
Sprawozdanie z przebiegu XIX Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2021

Sprawozdanie z przebiegu XIX Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2021

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 23–25.07.2021 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

czy­taj dalej
Sprawozdanie z przebiegu XVIII Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2020

Sprawozdanie z przebiegu XVIII Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2020

XVIII Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Nowa Pa­słę­ka 2020, or­ga­ni­zo­wa­ne przez YC Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go, Pana Mar­ka Gu­sta­wa Brze­zi­na prze­szły już do hi­sto­rii. Na pierw­sze w…

czy­taj dalej
Sprawozdanie z przebiegu XVII Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2019

Sprawozdanie z przebiegu XVII Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2019

XVII Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go o Pu­char im. Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go Nowa Pa­słę­ka 27–29.07.2019 W por­cie re­gat sta­wi­ło się ok. 30 jach­tów ża­glo­wych i kil­ka­na­ście mo­to­ro­wych, z tego do wy­ści­gu sta­nę­ło i skla­sy­fi­ko­wa­nych zo­sta­ło 20 jach­tów pod…

czy­taj dalej
Sprawozdanie z przebiegu XVI Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2018

Sprawozdanie z przebiegu XVI Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2018

XVI Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go, 27–29.07.2018 Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy był Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, przy wspól­pra­cy Urzę­du Gmi­ny Bra­nie­wo. Istot­nej po­mo­cy fi­nan­so­wej i rze­czo­wej udzie­lił tak­że Urząd Mar­szał­kow­ski Województwa…

czy­taj dalej