Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

25 mar­ca 2023

Zapraszamy żeglarzy motorowodniaków na zloty-rajdy po szlakach wodnych Warmii i Pomorza.

W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdańskiej.

Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1 cie­pły po­si­łek, cza­pecz­ki dla za­łóg, zwie­dza­nie, zwol­nie­nie z czę­ści opłat por­to­wych na tra­sie, crew par­ty i mu­zy­ka na żywo.

Tra­dy­cyj­nie lo­so­wa­nia ra­dio­sta­cji UHF, pa­miąt­ko­we cer­ty­fi­ka­ty i upo­min­ki dla załóg.

„DELTA WISŁY TOUR”

śro­da 7 czerw­ca – nie­dzie­la 11 czerw­ca (dłu­gi week­end Świę­ta Bo­że­go Ciała)
ELBLĄG – MALBORK – BIAŁA GÓRA – GNIEW – BŁOTNIK – ELBLĄG

  • dzień 1. – wie­czór: zlot w El­blą­gu, re­je­stra­cja, otwar­cie raj­du, ogni­sko in­te­gra­cyj­ne – ca­te­ring (OSW „FALA”)
  • dzień 2. – pa­ra­da ło­dzi, wyj­ście do Mal­bor­ka przez ślu­zy Mi­cha­ło­wo i Ra­ko­wiec krót­ki po­stój w Mal­bor­ku, ca­te­ring – zupa na kei (Przy­stań Ka­ja­ko­wa w Mal­bor­ku) wyj­ście przez ślu­zę Szo­no­wo do Bia­łej Góry, tam noc­leg w marinie
  • dzień 3. – zwie­dza­nie ślu­zy Bia­ła Góra, ślu­zo­wa­nie i rejs w górę Wi­sły do Gnie­wu po­stój w Gnie­wie, ca­te­ring – zupa na kei (ka­nał przy zam­ku), zwie­dza­nie Sta­re­go Mia­sta po­wrót do ślu­zy Bia­ła Góra, noc­leg w ma­ri­nie, ogni­sko – grill
  • dzień 4. – ko­lej­ne ślu­zo­wa­nie Bia­ła Góra i rejs w dół Wi­sły przez ślu­zę Prze­ga­li­na do Ma­ri­ny Błot­nik na noc­leg wie­czo­rem w Błot­ni­ku pod­su­mo­wa­nie Zlo­tu, lo­so­wa­nie ra­dio­sta­cji, crew par­ty, kon­cert szantowy
  • dzień 5. – wyj­ście z Błot­ni­ka do ślu­zy Prze­ga­li­na, stam­tąd po­wrót do przy­sta­ni ma­cie­rzy­stych dla chęt­nych prze­wi­du­je­my gru­po­wy rejs przez Prze­kop Wi­sły na Za­to­kę, da­lej do ślu­zy Nowy Świat na Mie­rzei Wi­śla­nej i da­lej przez Za­lew Wi­śla­ny do Elbląga

„ZALEW WIŚLANY TOUR”

pią­tek 11 sierp­nia- wto­rek 15 sierp­nia (dłu­gi week­end Świę­ta Woj­ska Polskiego)
NADBRZEŻE – NOWY ŚWIAT – KĄTY Ryb. – TOLKMICKO – FROMBORK – N. PASŁĘKA- BRANIEWO – ELBLĄG

  • dzień 1. – wie­czór: zlot w miej­scu jesz­cze do usta­le­nia (Nad­brze­że lub Su­chacz lub El­bląg) re­je­stra­cja, otwar­cie zlo­tu, ogni­sko in­te­gra­cyj­ne – grill
  • dzień 2. – wyj­ście na Za­lew Wi­śla­ny, ślu­zo­wa­nie Nowy Świat i prze­pły­nię­cie do Ką­tów Ryb., pa­ra­da pla­żo­wa rejs przez ślu­zę Nowy Świat do Tolk­mic­ka na noc­leg, ca­te­ring na kei, zwie­dza­nie Tolkmicka
  • dzień 3. – pa­ra­da jach­tów w Tolk­mic­ku, po­tem rejs do Bra­nie­wa przez From­bork i Nową Pa­słę­kę uwa­ga: pla­no­wa­ne jest pod­nie­sie­nie sta­re­go mo­stu dro­go­we­go w No­wej Pa­słę­ce, przej­dą wów­czas do Bra­nie­wa na­wet wy­so­kie jach­ty po­stój w Bra­nie­wie, po­si­łek na kei, zwie­dza­nie mia­sta po­wrót do No­wej Pa­słę­ki na noc­leg, crew par­ty, ca­te­ring, muzyka
  • dzień 4. – rejs do El­blą­ga na noc­leg (OSW FALA), ogni­sko – grill, muzyka
  • dzień 5. – rano: ce­re­mo­nia za­koń­cze­nia, lo­so­wa­nie ra­dio­sta­cji, po­że­gna­nie uczestników

INFO I ZAPISY

nowapasleka@yachtclub.org.pl lub tel. 605 35 35 11 Grzegorz

NIE ZWLEKAJ!

PODAJ DANE STERNIKA i NAZWĘ, DŁUGOŚĆ, ZANURZENIE ŁODZI PRZEŚLIJ DALEJ DO ZNAJOMYCH ŻEGLARZY!

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023 w wersji PDF – do pobrania

Ulotka – do pobrania

Zobacz również

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się pod masz­tem fla­go­wym na ma­ri­nie w Sta­rej Pa­słę­ce w so­bo­tę, 01.06.2024 o godz. 17.oo. Po pod­nie­sie­niu bandery…

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, będącą…

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do godzin…