Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

4 lip­ca 2023

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go.

Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my oddzielnie.

Pro­gram prze­wi­du­je wie­czór in­te­gra­cyj­ny z po­czę­stun­kiem w pią­tek (28. lip­ca) wie­czór, a w so­bo­tę (29. lip­ca) ro­ze­gra­nie trzech wy­ści­gów, de­ko­ra­cję zwy­cięz­ców i lo­so­wa­nie ra­dio­sta­cji UHF, oraz na za­koń­cze­nie wie­czo­ru bie­sia­dę że­glar­ską pod na­mio­tem przy mu­zy­ce gru­py KAMRAT Shan­ty & Folk.

W ra­zie bar­dzo złej po­go­dy dniem re­zer­wo­wym za­wo­dów bę­dzie nie­dzie­la (30. lip­ca)

Poza pro­gra­mem dla za­łóg re­ga­to­wych, w ra­mach Dni No­wej Pa­słę­ki w so­bo­tę od­bę­dzie się fe­styn „Dzień Śle­dzia” zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo i Lo­kal­ną Gru­pę Ry­bac­ką „Za­lew Wiślany”.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Waż­na in­for­ma­cja dla sterników:

  • ak­tu­al­nie do­stęp do przy­sta­ni re­gat w No­wej Pa­słę­ce moż­li­wy jest tyl­ko przez Port Nowa Pa­słę­ka, a uj­ście rze­ki do Za­le­wu nie jest że­glow­ne. Prak­tycz­nie głę­bo­kość na wej­ściu do por­tu wy­no­si przy ni­skiej wo­dzie max. 1,0 m., przy wy­so­kiej ok. 1,20 m. Dla­te­go jach­ty ki­lo­we mu­szą cu­mo­wać w Pia­skach, Tolk­mic­ku lub Kry­ni­cy, gdyż From­bork jest wciąż za­mknię­ty dla jach­tów i do­łą­czać do za­wo­dów na wo­dzie, a zgło­sze­nia do re­gat do­ko­nać te­le­fo­nicz­nie lub ma­ilo­wo (nowapasleka@yachtclub.org.pl).
  • w ra­zie za­in­te­re­so­wa­nia or­ga­ni­za­to­rzy po­sta­ra­ją się zor­ga­ni­zo­wać trans­port z Tolk­mic­ka na ce­re­mo­nię za­koń­cze­nia re­gat – pro­si­my o kon­takt z Ryś­kiem Dodą, tel. 510 19 19 35.

Zobacz również

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się pod masz­tem fla­go­wym na ma­ri­nie w Sta­rej Pa­słę­ce w so­bo­tę, 01.06.2024 o godz. 17.oo. Po pod­nie­sie­niu bandery…

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, będącą…

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do godzin…