Polityka prywatności

Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści opi­su­je za­sa­dy prze­twa­rza­nia przez nas in­for­ma­cji na Twój
te­mat, w tym da­nych oso­bo­wych oraz cia­ste­czek, czy­li tzw. cookies.

 

1. In­for­ma­cje ogólne

 1. Ni­niej­sza po­li­ty­ka do­ty­czy Ser­wi­su www, funk­cjo­nu­ją­ce­go pod ad­re­sem url: yachtclub.org.pl,
 2. Ope­ra­to­rem ser­wi­su oraz Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest Sto­wa­rzy­sze­nie Że­gla­rzy
  Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, wpi­sa­ne do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i In­for­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Go­spo­dar­czej, pro­wa­dzo­nej przez mi­ni­stra wła­ści­we­go ds. go­spo­dar­ki, NIP: 582–157–52–82 , REGON: 280111082, ul. Mo­niusz­ki 5, 14–500 Bra­nie­wo,
 3. Ad­res kon­tak­to­wy pocz­ty elek­tro­nicz­nej ope­ra­to­ra: nowapasleka@yachtclub.org.pl,
 4. Ope­ra­tor jest Ad­mi­ni­stra­to­rem Two­ich da­nych oso­bo­wych w od­nie­sie­niu do da­nych po­da­nych do­bro­wol­nie w Serwisie,
 5. Prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych od­by­wa się zgod­nie z prze­pi­sa­mi Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (Ogól­ne Roz­po­rzą­dze­nie o Ochro­nie Da­nych) z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwa­ne­go da­lej RODO.
 6. Ser­wis wy­ko­rzy­stu­je dane oso­bo­we w na­stę­pu­ją­cych celach: 
  1. Re­ali­za­cja za­mó­wień (Art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  2. Przy­go­to­wa­nie, pa­ko­wa­nie, wy­sył­ka to­wa­rów (Art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  3. Wy­ko­na­nie obo­wiąz­ków praw­nych w za­kre­sie księ­go­wo­ści i ra­chun­ko­wo­ści (Art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  4. Ob­słu­ga za­py­tań i zgło­szeń (Art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  5. Pro­wa­dze­nie new­slet­te­ra (Art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
  6. Re­je­stra­cja i utrzy­my­wa­nie kon­ta klien­ta (Art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  7. Usta­le­nie, do­cho­dze­nie lub obro­na rosz­czeń (Art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 7. Ser­wis re­ali­zu­je funk­cje po­zy­ski­wa­nia in­for­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich za­cho­wa­niu w na­stę­pu­ją­cy sposób: 
  1. Po­przez do­bro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzach dane, któ­re zo­sta­ją wpro­wa­dzo­ne do sys­te­mów Operatora,
  2. Po­przez za­pi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków co­okie (tzw. „cia­stecz­ka”).

 

2. Ochro­na danych

Miej­sca lo­go­wa­nia i wpro­wa­dza­nia da­nych oso­bo­wych są chro­nio­ne w war­stwie trans­mi­sji (cer­ty­fi­kat SSL). Dzię­ki temu dane oso­bo­we i dane lo­go­wa­nia, wpro­wa­dzo­ne na stro­nie, zo­sta­ją za­szy­fro­wa­ne w kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka i mogą być od­czy­ta­ne je­dy­nie na do­ce­lo­wym serwerze.

 

3. Ho­sting

Ser­wis jest ho­sto­wa­ny (tech­nicz­nie utrzy­my­wa­ny) na ser­we­rach ope­ra­to­ra: Cyberfolks.pl.

 

4. Two­je pra­wa i do­dat­ko­we in­for­ma­cje o spo­so­bie wy­ko­rzy­sta­nia danych

 1. W nie­któ­rych sy­tu­acjach Ad­mi­ni­stra­tor ma pra­wo prze­ka­zy­wać Two­je dane oso­bo­we in­nym od­bior­com, je­śli bę­dzie to nie­zbęd­ne do wy­ko­na­nia za­war­tej z Tobą umo­wy lub do zre­ali­zo­wa­nia obo­wiąz­ków cią­żą­cych na Ad­mi­ni­stra­to­rze.
  Do­ty­czy to ta­kich grup odbiorców: 
  1. fir­ma ho­stin­go­wa na za­sa­dzie powierzenia,
  2. ku­rie­rzy,
  3. ban­ki
  4. ope­ra­to­rzy płatności,
  5. or­ga­ny publiczne,
 2. Two­je dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą przez Ad­mi­ni­stra­to­ra przez okres nie dłuż­szy, niż jest to nie­zbęd­ne do ce­lów, w któ­rych dane te są prze­twa­rza­ne oraz jest to ko­niecz­ne do wy­ko­na­nia zwią­za­nych z nimi czyn­no­ści okre­ślo­nych osob­ny­mi prze­pi­sa­mi (np. o pro­wa­dze­niu ra­chun­ko­wo­ści), czy­li do momentu: 
  1. upły­wu okre­su przedaw­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub upły­wu ter­mi­nu obo­wiąz­ku prze­cho­wy­wa­nia do­ku­men­tów księgowych,
  2. wy­co­fa­nia wcze­śniej udzie­lo­nych przez Cie­bie zgód,
  3. usu­nię­cia kon­ta klienta,
 3. Przy­słu­gu­je Ci pra­wo żą­da­nia od Administratora: 
  1. do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych Cie­bie dotyczących,
  2. ich spro­sto­wa­nia,
  3. usu­nię­cia,
  4. ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
  5. oraz prze­no­sze­nia danych,
 4. Przy­słu­gu­je Ci pra­wo do zło­że­nia sprze­ci­wu w za­kre­sie prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych w celu wy­ko­na­nia praw­nie uza­sad­nio­nych in­te­re­sów re­ali­zo­wa­nych przez Ad­mi­ni­stra­to­ra, w tym pro­fi­lo­wa­nia, przy czym pra­wo sprze­ci­wu nie bę­dzie mo­gło być wy­ko­na­ne w przy­pad­ku ist­nie­nia waż­nych praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, nad­rzęd­nych wo­bec Cie­bie in­te­re­sów, praw i wol­no­ści, w szcze­gól­no­ści usta­le­nia, do­cho­dze­nia lub obro­ny roszczeń,
 5. Na dzia­ła­nia Ad­mi­ni­stra­to­ra przy­słu­gu­je skar­ga do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00–193 Warszawa,
 6. Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne do ob­słu­gi Serwisu,
 7. Dane oso­bo­we nie są prze­ka­zy­wa­ne od kra­jów trze­cich w ro­zu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie da­nych oso­bo­wych. Ozna­cza to, że nie prze­sy­ła­my ich poza te­ren Unii Europejskiej.

 

5. In­for­ma­cja o pli­kach cookies

 1. Ser­wis ko­rzy­sta z pli­ków cookies,
 2. Pli­ki co­okies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su. Co­okies za­zwy­czaj za­wie­ra­ją na­zwę stro­ny in­ter­ne­to­wej, z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer,
 3. Pod­mio­tem za­miesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki co­okies oraz uzy­sku­ją­cym do nich do­stęp jest ope­ra­tor Serwisu.
 4. Pli­ki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w celu utrzy­ma­nia se­sji użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po za­lo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su po­now­nie wpi­sy­wać lo­gi­nu i ha­sła, umoż­li­wia­ją ko­rzy­sta­nie ze wszyst­kich funk­cji skle­pu, po­zwa­la­ją za­pa­mię­ty­wać in­for­ma­cje o Two­jej se­sji i two­rzyć statystyki,
 5. W ra­mach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa za­sad­ni­cze ro­dza­je pli­ków co­okies: „se­syj­ne” (ses­sion co­okies) oraz „sta­łe” (per­si­stent co­okies). Co­okies „se­syj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym
  Użyt­kow­ni­ka do cza­su wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki co­okies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w pa­ra­me­trach pli­ków co­okies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika,
 6. Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa) za­zwy­czaj do­myśl­nie do­pusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą do­ko­nać zmia­ny usta­wień w tym za­kre­sie. Prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków co­okies. Moż­li­we jest tak­że au­to­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków co­okies Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje na ten te­mat za­wie­ra po­moc lub do­ku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki internetowej,
 7. Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków co­okies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­nach in­ter­ne­to­wych Serwisu.

 

6. Za­rzą­dza­nie pli­ka­mi co­okies – jak w prak­ty­ce wy­ra­żać i co­fać zgodę?

 1. Je­śli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków co­okies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Za­strze­ga­my, że wy­łą­cze­nie ob­słu­gi pli­ków co­okies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić ko­rzy­sta­nie ze stron www,
 2. W celu za­rzą­dza­nia usta­wie­nia co­okies wy­bierz z li­sty po­ni­żej prze­glą­dar­kę in­ter­ne­to­wą, któ­rej uży­wasz i po­stę­puj zgod­nie z instrukcjami: 
  1. Edge
  2. In­ter­net Explorer
  3. Chro­me
  4. Sa­fa­ri
  5. Fi­re­fox
  6. Ope­ra

  Urzą­dze­nia mobilne:

  1. An­dro­id
  2. Sa­fa­ri (iOS)
  3. Win­dows Phone