Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

6 maja 2022

Zapraszamy na otwarcie sezonu żeglarskiego 2022.

Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00.

Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do go­dzin wieczornych.

Po­czę­stu­nek dla Człon­ków Klu­bu (wraz z oso­ba to­wa­rzy­szą­cą) bę­dzie bez­płat­ny, pod wa­run­kiem ure­gu­lo­wa­nia skład­ki klu­bo­wej za bie­żą­cy rok, któ­ra wy­no­si 50 zł.

Moż­na ją uiścić prze­le­wem na kon­to Klu­bu nr:

78 1600 1462 1804 4188 2000 0001

lub opła­cić na miej­scu gotówką.

Dla po­zo­sta­łych osób koszt udzia­łu w bie­sia­dzie wy­nie­sie 50 zł za oso­bę, płat­ne na miejscu.

Pro­si­my o kon­takt z kol. Ry­szar­dem Dodą – tel. 510 191 935 – w celu re­zer­wa­cji miejsc.

z że­glar­skim pozdrowieniem

Za­rząd YCZW „Nowa Pasłęka”

Zobacz również

Zapraszamy na Jubileuszowe XX Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego oraz Zlot Motorowodniaków

W dniach 29–31 lip­ca 2022 roku w No­wej Pa­słę­ce od­bę­dą się Ju­bi­le­uszo­we XX-te Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty imie­nia Jar­ka Rą­bal­skie­go. Wy­da­rze­nie zo­sta­ło ob­ję­te pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w for­mu­le KWR, a…

Zalew Tour 2022

Za­lew Tour 2022 – Rajd mo­to­ro­wod­ny 12 – 15.08.2022 From­bork – Nowa Pa­słę­ka – Bra­nie­wo – „Es­tyj­ka” – El­bląg Cel i prze­sła­nie im­pre­zy Po­pu­la­ry­za­cja ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku na wo­dzie w oto­cze­niu przy­ja­znej przy­ro­dy Krze­wie­nie ety­ki że­glar­skiej i za­sad bezpiecznego…

Kalendarz imprez żeglarskich i motorowodnych na Zalewie Wiślanym w sezonie 2022

Ka­len­darz im­prez że­glar­skich i mo­to­ro­wod­nych na Za­le­wie Wi­śla­nym w se­zo­nie 2022 Lp. Data Mie­siąc Na­zwa re­gat Kla­sy Miej­sce Or­ga­ni­za­tor i od­po­wie­dzial­ny do­dat­ko­we kla­sy­fi­ka­cje 1 03–05 Czer­wiec Pu­char Ma­ri­ny El­bląg KWR Jacht­klub El­bląg tel. 55 232 67 20, Adam Kapczyński…

Nowy sezon – 2022

Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy YCZW „Nowa Pa­słę­ka”! Dro­dzy Przy­ja­cie­le Że­gla­rze i Mo­to­ro­wod­nia­cy! Skoń­czył się sta­ry rok i nad­cho­dzi nowy se­zon że­glar­ski 2022. Oby przy­niósł on ko­niec udręk spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią i po­wrót do nor­mal­no­ści. Wszy­scy cze­ka­my na moż­li­wość wspólnego…

Sprawozdanie z przebiegu XIX Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2021

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 23–25.07.2021 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Sprawozdanie z przebiegu XVIII Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2020

XVIII Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Nowa Pa­słę­ka 2020, or­ga­ni­zo­wa­ne przez YC Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go, Pana Mar­ka Gu­sta­wa Brze­zi­na prze­szły już do hi­sto­rii. Na pierw­sze w…

Sprawozdanie z przebiegu XVII Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2019

XVII Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go o Pu­char im. Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go Nowa Pa­słę­ka 27–29.07.2019 W por­cie re­gat sta­wi­ło się ok. 30 jach­tów ża­glo­wych i kil­ka­na­ście mo­to­ro­wych, z tego do wy­ści­gu sta­nę­ło i skla­sy­fi­ko­wa­nych zo­sta­ło 20 jach­tów pod…

Sprawozdanie z przebiegu XVI Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2018

XVI Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go, 27–29.07.2018 Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy był Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, przy wspól­pra­cy Urzę­du Gmi­ny Bra­nie­wo. Istot­nej po­mo­cy fi­nan­so­wej i rze­czo­wej udzie­lił tak­że Urząd Mar­szał­kow­ski Województwa…