Zapraszamy na Jubileuszowe XX Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego oraz Zlot Motorowodniaków

23 lu­te­go 2022

W dniach 29–31 lip­ca 2022 roku w No­wej Pa­słę­ce od­bę­dą się Ju­bi­le­uszo­we XX-te Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty imie­nia Jar­ka Rą­bal­skie­go. Wy­da­rze­nie zo­sta­ło ob­ję­te pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Warmińsko-Mazurskiego.

Re­ga­ty ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w for­mu­le KWR, a osią­gnię­te re­zul­ta­ty za­li­czo­ne będą do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bał­ty­ku Po­łu­dnio­we­go oraz Pu­cha­ru Za­le­wu Wi­śla­ne­go. Po­nad­to naj­szyb­sze jed­nost­ki wal­czyć będą o pre­sti­żo­wy Pu­char imie­nia Kró­la Ste­fa­na Batorego.

No­wo­ścią te­go­rocz­nych re­gat bę­dzie to­wa­rzy­szą­cy im Zlot Mo­to­ro­wod­nia­ków, na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza­my ło­dzie mo­to­ro­we i houseboaty.

Uczest­ni­kom re­gat i zlo­tu za­pew­nio­ny bę­dzie ca­te­ring, otrzy­ma­ją rów­nież upo­min­ki oraz pa­miąt­ko­we koszulki.

W dniach 25–26 lip­ca (pią­tek i so­bo­ta) od­bę­dą się wie­czor­ne im­pre­zy in­te­gra­cyj­ne z bie­sia­da­mi i muzyką.

Wpi­so­we dla jach­tów i ło­dzi mo­to­ro­wych: 100 zł od ło­dzi.

Or­ga­ni­za­cję im­pre­zy wspierają:

Biu­ro Re­gio­nal­ne Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w El­blą­gu i Urząd Gmi­ny Braniewo

a tak­że:

  • Lo­kal­na Or­ga­ni­za­cja Tu­ry­stycz­na „Kra­ina Za­le­wu Wi­śla­ne­go” w Elblągu
  • Ża­glow­nia „APOLLO SAILS” w Gdańsku
  • Pie­kar­nia War­miń­ska w Braniewie
  • PortEL.pl w Elblągu

Za­pra­sza­my spon­so­rów. Bez­płat­ne po­wierzch­nie re­kla­mo­we w trak­cie regat.

Zobacz również

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do godzin…

Zalew Tour 2022

Za­lew Tour 2022 – Rajd mo­to­ro­wod­ny 12 – 15.08.2022 From­bork – Nowa Pa­słę­ka – Bra­nie­wo – „Es­tyj­ka” – El­bląg Cel i prze­sła­nie im­pre­zy Po­pu­la­ry­za­cja ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku na wo­dzie w oto­cze­niu przy­ja­znej przy­ro­dy Krze­wie­nie ety­ki że­glar­skiej i za­sad bezpiecznego…

Kalendarz imprez żeglarskich i motorowodnych na Zalewie Wiślanym w sezonie 2022

Ka­len­darz im­prez że­glar­skich i mo­to­ro­wod­nych na Za­le­wie Wi­śla­nym w se­zo­nie 2022 Lp. Data Mie­siąc Na­zwa re­gat Kla­sy Miej­sce Or­ga­ni­za­tor i od­po­wie­dzial­ny do­dat­ko­we kla­sy­fi­ka­cje 1 03–05 Czer­wiec Pu­char Ma­ri­ny El­bląg KWR Jacht­klub El­bląg tel. 55 232 67 20, Adam Kapczyński…

Nowy sezon – 2022

Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy YCZW „Nowa Pa­słę­ka”! Dro­dzy Przy­ja­cie­le Że­gla­rze i Mo­to­ro­wod­nia­cy! Skoń­czył się sta­ry rok i nad­cho­dzi nowy se­zon że­glar­ski 2022. Oby przy­niósł on ko­niec udręk spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią i po­wrót do nor­mal­no­ści. Wszy­scy cze­ka­my na moż­li­wość wspólnego…

Sprawozdanie z przebiegu XIX Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2021

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 23–25.07.2021 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Sprawozdanie z przebiegu XVIII Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2020

XVIII Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Nowa Pa­słę­ka 2020, or­ga­ni­zo­wa­ne przez YC Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go, Pana Mar­ka Gu­sta­wa Brze­zi­na prze­szły już do hi­sto­rii. Na pierw­sze w…

Sprawozdanie z przebiegu XVII Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2019

XVII Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go o Pu­char im. Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go Nowa Pa­słę­ka 27–29.07.2019 W por­cie re­gat sta­wi­ło się ok. 30 jach­tów ża­glo­wych i kil­ka­na­ście mo­to­ro­wych, z tego do wy­ści­gu sta­nę­ło i skla­sy­fi­ko­wa­nych zo­sta­ło 20 jach­tów pod…

Sprawozdanie z przebiegu XVI Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2018

XVI Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go, 27–29.07.2018 Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy był Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, przy wspól­pra­cy Urzę­du Gmi­ny Bra­nie­wo. Istot­nej po­mo­cy fi­nan­so­wej i rze­czo­wej udzie­lił tak­że Urząd Mar­szał­kow­ski Województwa…