Nowy sezon – 2022

31 grud­nia 2021

Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy YCZW „Nowa Pasłęka”!

Dro­dzy Przy­ja­cie­le Że­gla­rze i Motorowodniacy!

Skoń­czył się sta­ry rok i nad­cho­dzi nowy se­zon że­glar­ski 2022. Oby przy­niósł on ko­niec udręk spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią i po­wrót do nor­mal­no­ści. Wszy­scy cze­ka­my na moż­li­wość wspól­ne­go spę­dza­nia cza­su z przyjaciółmi.

Do­brą oka­zją ku temu bę­dzie ju­bi­le­uszo­wa, XX edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wych Re­gat im. Jar­ka Rą­bal­skie­go, pla­no­wa­na tra­dy­cyj­nie na ostat­ni week­end lip­ca, tj. 29–31.07.2022 r. Re­ga­ty ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w for­mu­le KWR, a osią­gnię­te re­zul­ta­ty będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bał­ty­ku Po­łu­dnio­we­go oraz Pu­cha­ru Za­le­wu Wi­śla­ne­go. Naj­szyb­sze jed­nost­ki będą wal­czyć po­nad­to o pre­sti­żo­wy Pu­char im. Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go, któ­re­go fun­da­to­rem jest co­rocz­nie Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Że­gla­rze pły­wa­ją­cy tyl­ko re­kre­acyj­nie zmie­rzą się w kla­sie otwar­tej OPEN.

Re­ga­ty im. Jar­ka Rą­bal­skie­go i or­ga­ni­zo­wa­ne przez Wój­ta Gmi­ny Bra­nie­wo w tym sa­mym cza­sie Dni No­wej Pa­słę­ki, sta­ły się od kil­ku lat tak­że oka­zją do zlo­tu jach­tów re­kre­acyj­nych i ło­dzi mo­to­ro­wych z te­re­nu Za­le­wu i okolic.

W sierp­niu za­wi­ta­ją do No­wej Pa­słę­ki i Bra­nie­wa mo­to­ro­wod­nia­cy – uczest­ni­cy „Raj­du Mo­to­ro­wod­ne­go El­bląg – Bra­nie­wo – Szkar­pa­wa”, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez nasz klub wspól­nie z OSW „Fala” w El­blą­gu. Za­pra­sza­my na rajd użyt­kow­ni­ków jed­no­stek mo­to­ro­wych z ca­łe­go re­gio­nu, od Gdań­ska do Ka­li­nin­gra­du, ale tak­że i z dal­szych stron. Wspól­nie prze­pły­nie­my z El­blą­ga przez Tolk­mic­ko do No­wej Pa­słę­ki i Bra­nie­wa, a po­tem wzdłuż Wy­spy Es­tyj­skiej przez Ry­bi­nę do Osłon­ki. Ta im­pre­za bę­dzie słu­żyć m.in. in­te­gra­cji śro­do­wi­ska mo­to­ro­wod­niac­kie­go, w jej trak­cie od 12. do 15.08.2022 od­bę­dą się bie­sia­dy i crew par­ty w El­blą­gu, No­wej Pa­słę­ce i Osłon­ce. Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją pa­miąt­ko­we ko­szul­ki, ga­dże­ty i czę­ścio­wy ca­te­ring. Bez wpisowego!

Już te­raz, ży­cząc ko­rzyst­nych wia­trów i sto­py wody pod ki­lem, za­pra­sza­my do go­ścin­nej No­wej Pasłęki.

Z wod­niac­kim po­zdro­wie­niem!
Za­rząd YCZW „Nowa Pasłęka”

Zobacz również

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się pod masz­tem fla­go­wym na ma­ri­nie w Sta­rej Pa­słę­ce w so­bo­tę, 01.06.2024 o godz. 17.oo. Po pod­nie­sie­niu bandery…

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, będącą…

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…