Zalew Tour 2022

23 lu­te­go 2022

Zalew Tour 2022 – Rajd motorowodny 12 – 15.08.2022

From­bork – Nowa Pa­słę­ka – Bra­nie­wo – „Es­tyj­ka” – Elbląg

Cel i przesłanie imprezy

 1. Po­pu­la­ry­za­cja ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku na wo­dzie w oto­cze­niu przy­ja­znej przyrody
 2. Krze­wie­nie ety­ki że­glar­skiej i za­sad bez­piecz­ne­go po­stę­po­wa­nia na wodzie
 3. Pro­mo­cja wa­lo­rów tu­ry­stycz­nych Kra­iny Za­le­wu Wiślanego
 4. In­te­gra­cja lo­kal­ne­go śro­do­wi­ska motorowodniaków

Uczestnicy

Za­pra­sza­my użyt­kow­ni­ków jach­tów i ło­dzi mo­to­ro­wych, ma­łych i dużych.

Moc atrakcji

 • Ko­szul­ki i upominki
 • Bie­sia­dy z cateringiem.
 • Lo­so­wa­nie ra­dio­sta­cji morskiej
 • Bez wpi­so­we­go!

Program*

12.08.2022 – piątek

zlot uczest­ni­ków i cu­mo­wa­nie El­bląg, keja OSW „FALA” + Bul­war Zyg­mun­ta Augusta

 • 16:00 – 20:00 – re­je­stra­cja uczest­ni­ków, od­biór ko­szu­lek itd. – Biu­ro OSW „FALA”
 • 19:00 – 22:00 – wie­czór in­te­gra­cyj­ny – te­ren OSW „FALA”

13.08.2022 – sobota

 • 9:30 – od­pra­wa ster­ni­ków – na­brze­że OSW „FALA”
 • 10:30 – ufor­mo­wa­nie ko­lum­ny jed­no­stek, pa­ra­da i wyj­ście w kie­run­ku Nowakowo
 • 12:00 – przej­ście przez most pon­to­no­wy Nowakowo
 • 14:00 – 16:30 – wej­ście do Tolk­mic­ka, po­stój w por­cie, spa­cer z przewodnikiem
 • 16:30 – wyj­ście z Tolkmicka
 • 18:00 – 18:30 – cu­mo­wa­nie i noc­leg, Nowa Pasłęka
 • 19:00 – 22:00 – crew par­ty ma­ri­na Nowa Pasłęka

14.08.2022 – niedziela

 • 9:00 – wyj­ście jed­no­stek do Bra­nie­wa
  uwa­ga: prze­świt mo­stu w No­wej Pa­słę­ce ogra­ni­cza do­stęp więk­szym jed­nost­kom, su­ge­ru­je­my in­te­gra­cję za­łóg na mniej­szych ło­dziach i wspól­ną wy­pra­wę w górę rzeki.
 • 10:30 – 12:00 – po­stój w ma­ri­nie Bra­nie­wo, wspól­ny spa­cer po mie­ście z przewodnikiem
 • 12.oo – wyj­ście z Bra­nie­wa, na­stęp­nie po­wrót za­łóg na jed­nost­ki ma­cie­rzy­ste w No­wej Pasłęce
 • 14:00 – wyj­ście jed­no­stek z rze­ki na Za­lew Wi­śla­ny ‚po­tem wzdłuż Wy­spy Es­tyj­skiej do Sta­wy Gdańsk, na­stęp­nie No­ga­tem i Ka­na­łem Ja­giel­loń­skim do Elbląga
 • ok. 20:00 – wej­ście do El­blą­ga, cu­mo­wa­nie jak w dniu zlotu
 • 21:30 – 23:00 – crew par­ty z wy­stę­pem ze­spo­łu szan­to­we­go, te­ren OSW „FALA”

15.08.2022 – po­nie­dzia­łek ( dzień wol­ny od pra­cy, Świę­to Woj­ska Polskiego)

 • 10:00 – 11:00 – pa­ra­da jed­no­stek wzdłuż Bul­wa­ru Zyg­mun­ta Augusta
 • 11:00 – ce­re­mo­nia za­koń­cze­nia raj­du, lo­so­wa­nie ra­dio­sta­cji wśród ster­ni­ków jednostek
 • 12:00 – po­wrót do por­tów macierzystych

* szcze­gó­ły pro­gra­mu mogą ulec zmianie

Wię­cej informacji:

 • Grze­gorz Hej­ber, YCZW „NOWA PASŁĘKA”, tel.: 605 35 35 11, e‑mail: Grzegorz.Hejber@wp.pl
 • Sta­ni­sław No­wak, OSW „FALA” El­bląg tel.: 604 80 60 49, e‑mail: St-Nowak1@wp.pl

Zobacz również

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do godzin…

Zapraszamy na Jubileuszowe XX Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego oraz Zlot Motorowodniaków

W dniach 29–31 lip­ca 2022 roku w No­wej Pa­słę­ce od­bę­dą się Ju­bi­le­uszo­we XX-te Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty imie­nia Jar­ka Rą­bal­skie­go. Wy­da­rze­nie zo­sta­ło ob­ję­te pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w for­mu­le KWR, a…

Kalendarz imprez żeglarskich i motorowodnych na Zalewie Wiślanym w sezonie 2022

Ka­len­darz im­prez że­glar­skich i mo­to­ro­wod­nych na Za­le­wie Wi­śla­nym w se­zo­nie 2022 Lp. Data Mie­siąc Na­zwa re­gat Kla­sy Miej­sce Or­ga­ni­za­tor i od­po­wie­dzial­ny do­dat­ko­we kla­sy­fi­ka­cje 1 03–05 Czer­wiec Pu­char Ma­ri­ny El­bląg KWR Jacht­klub El­bląg tel. 55 232 67 20, Adam Kapczyński…

Nowy sezon – 2022

Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy YCZW „Nowa Pa­słę­ka”! Dro­dzy Przy­ja­cie­le Że­gla­rze i Mo­to­ro­wod­nia­cy! Skoń­czył się sta­ry rok i nad­cho­dzi nowy se­zon że­glar­ski 2022. Oby przy­niósł on ko­niec udręk spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią i po­wrót do nor­mal­no­ści. Wszy­scy cze­ka­my na moż­li­wość wspólnego…