Sprawozdanie z przebiegu XVIII Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2020

1 sierp­nia 2020

XVIII Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Nowa Pa­słę­ka 2020, or­ga­ni­zo­wa­ne przez YC Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go, Pana Mar­ka Gu­sta­wa Brze­zi­na prze­szły już do historii.

Na pierw­sze w tym roku ofi­cjal­ne re­ga­ty na Za­le­wie Wi­śla­nym przy­by­ło 20 jed­no­stek, z tego do wy­ści­gu do­pusz­czo­nych zo­sta­ło 15.

Na fre­kwen­cję miał wpływ brak jed­no­stek z Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej, któ­re zwy­kle zja­wia­ły się w licz­bie kil­ku dziel­nych jach­tów, zaj­mu­ją­cych nie raz wy­so­kie po­zy­cje na me­cie. Przy­czy­ną było za­mknię­cie gra­ni­cy z po­wo­du pandemii.

Nie za­wie­dli na­to­miast pol­scy że­gla­rze znad Za­le­wu, a po­nad­to dwa jach­ty, tj. „Su­cha Wy­dra” i „Go­si­ca 2” przy­by­ły na re­ga­ty na przy­cze­pach z głę­bi kraju.

Star­to­wał tak­że jacht „Ano­ther Go” pod ban­de­rą szwedzką.

Po­nie­waż ko­lej­ny rok nie zo­sta­ło po­głę­bio­ne uj­ście rze­ki Pa­słę­ki, któ­re ma obec­nie głę­bo­kość po­ni­żej 1‑ego me­tra, jach­ty ki­lo­we sta­cjo­no­wa­ły jak po­przed­nio w por­cie From­bork i do­łą­cza­ły na wo­dzie, a za­ło­gi mia­ły za­pew­nio­ny trans­port sa­mo­cho­do­wy na im­pre­zy w ma­ri­nie w No­wej Pasłęce.

Roz­po­czę­li­śmy w pią­tek 24. lip­ca in­te­gra­cyj­ną bie­sia­dą że­glar­ską przy kieł­ba­skach i na­po­jach do­star­czo­nych przez organizatora.

Czas umi­lał wy­stęp kul­to­wej gru­py „Sta­ry Die­sel” pod wodą An­drze­ja Bugajnego.

Za­wo­dy, któ­re od­by­ły się w so­bo­tę, ro­ze­gra­no przy pięk­nej sło­necz­nej po­go­dzie i nie­zbyt sil­nym, jed­nak wy­star­cza­ją­cym wietrze.

Tra­sy trzech prze­pro­wa­dzo­nych bie­gów były krót­kie, ale wy­ma­ga­ją­ce tech­nicz­nie ze wzglę­du na swój przebieg.

Nie od­no­to­wa­no in­cy­den­tów i ko­li­zji, cho­ciaż trzy jach­ty mu­sia­ły zejść z wody z po­wo­du awa­rii technicznych.

Wie­czo­rem od­by­ła się ce­re­mo­nia wrę­cze­nia pu­cha­rów oraz lo­so­wa­nie na­gród rze­czo­wych, ufun­do­wa­nych przez Biu­ro Re­gio­nal­ne Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go oraz fir­mę APOLLO Sails.

Koń­co­wa bie­sia­da że­gla­rzy, ubra­nych w oko­licz­no­ścio­we ko­szul­ki polo, trwa­ła na­stęp­nie do pół­no­cy pod roz­sta­wio­nym przy kei ob­szer­nym namiocie.

Zim­ne prze­ką­ski i sma­żo­na na miej­scu świe­żon­ka cie­szy­ły się wzię­ciem, a ka­pi­tal­ny wy­stęp gru­py KAMRAT Shanty&Folk po­rwał że­gla­rzy i że­glar­ki do tań­ca na trawie.

YCZW „Nowa Pa­słę­ka” pra­gnie zło­żyć szcze­re wy­ra­zy uzna­nia i po­dzię­ko­wa­nie dla Wój­ta Gmi­ny Bra­nie­wo oraz dla Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go za sfi­nan­so­wa­nie i po­moc lo­gi­stycz­ną przy prze­pro­wa­dze­niu tego przedsięwzięcia.

Dzię­ku­je­my tak­że po­zo­sta­łym spon­so­rom, któ­ry­mi byli: Sto­wa­rzy­sze­nie „Lions Club El­bląg”, LOT „Kra­ina Za­le­wu Wi­śla­ne­go”, Ża­glow­nia APOLLO – Sa­ils, Pie­kar­nia War­miń­ska oraz re­dak­cji PortEl.pl, któ­ra spra­wo­wa­ła pa­tro­nat medialny.

Wy­ni­ki regat:

Grupa 1 Zdobyte punkty
Lp. Nazwa Jachtu nr na żaglu Wyścig Razem MIEJSCE Sternik
1 2 3
1 Earl Grey 5,25 5,25 5,25 15,75 1 Szlendak Grzegorz
2 Litwinka 4 4 4 12 2 Drabiński Marian
3 Irbis 3 3 2 8 3 Rutkowski Janusz
4 Sucha Wydra 0 2 3 5 4 Sucharda Edward
5 Slocum 1 0 0 1 5 Lamp Jerzy
Grupa 2 Zdobyte punkty
Lp. Nazwa Jachtu nr na żaglu Wyścig Razem MIEJSCE Sternik
1 2 3
1 Polomo 5,25 5,25 5,25 15,75 1 Justyński Daniel
2 Błękitna Bryza 4 4 2 10 2 Kwiatkowski Sławomir
3 Kareta II 3 2 4 9 3 Sawicki Wiesław
4 Another Go 1 3 3 7 4 Godlewski Mateusz
5 Souvenir 2 1 1 4 5 Szczepański Tomasz
Grupa open Zdobyte punkty
Lp. Nazwa Jachtu nr na żaglu Wyścig Razem MIEJSCE Sternik
1 2 3
1 Gosica 2 5,25 5,25 3 13,5 1 Bochiński Tomasz
2 Fenomen 4 3 5,25 12,25 2 Walentynowicz Rafał
3 Forewind 3 4 4 11 3 Kowszyński Mirosław
4 Awa Karin 1 0 0 1 4 Goszczyński Krzysztof
5 Bajm 1 0 0 1 5 Sobczyński Jacek
"Puchar im. Króla Stefana Batorego" - bezwględnie najszybszy jacht
Miejsce Nazwa jachtu Sternik Czas rzeczywisty [s] Bandera
1 Litwinka Drabiński Marian 6918 PL
2 Earl Grey Szlendak Grzegorz 7219 PL
3 Irbis Rutkowski Janusz 7346 PL

Zobacz również

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się pod masz­tem fla­go­wym na ma­ri­nie w Sta­rej Pa­słę­ce w so­bo­tę, 01.06.2024 o godz. 17.oo. Po pod­nie­sie­niu bandery…

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, będącą…

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…