Kalendarz imprez żeglarskich i motorowodnych na Zalewie Wiślanym w sezonie 2022

22 stycz­nia 2022


Kalendarz imprez żeglarskich i motorowodnych na Zalewie Wiślanym w sezonie 2022
Lp. Data Miesiąc Nazwa regat Klasy Miejsce Organizator i odpowiedzialny dodatkowe klasyfikacje
1 03-05 Czerwiec Puchar Mariny Elbląg KWR Jachtklub Elbląg tel. 55 232 67 20, Adam Kapczyński tel. 606 639 394 PBP PZW
2 24-26 Czerwiec Regaty między mostami Optymist Rzeka Elbląg Jachtklub Elbląg tel. 55 232 67 20, Adam Kapczyński tel. 606 639 394
3 08-10 Lipiec Festiwal piosenki żeglarskiej "Szanty nad Zalewem" Tolkmicko UM Tolkmicko, Joanna Śledź
4 08-10 Lipiec Puchar Tolkmicka KWR Tolkmicko UM Tolkmicko, UKS Tolkmicko, Tomasz Siekierko; tel. 601 954 290 PBP PZW
5 15-17 Lipiec Puchar UKS Tolkmicko Optymist / Laser Tolkmicko UKS Tolkmicko Arkadiusz Idzikowski; tel. 512 190 107
6 15-17 Lipiec XI Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków (Gubernatorów) KWR, oraz Klasy młodzieżowe Zalew Wiślany Jeżeli nie uda się przeprowadzić Regat Trzech Marszałków, wówczas we współpracy z Urzędem Marszałkowskim zorganizowane zostana regaty o Puczar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego PBP PZW
7 29-31 Lipiec Dni Nowej Pasłęki Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego KWR OPEN Nowa Pasłęka Urząd Gminy Braniewo, Jacht Klub Zalewu Wiślanego, Grzegorz Hejber; tel. 605 353 511 PBP PZW
8 12-15 Sierpień Rajd Motorowodny "Elbląg - Braniewo - Szkarpawa 2022" Jachty motorowe i houseboaty Elbląg 12.08, Nowa Pasłęka 13.08, Osłonka 14.08 Jacht Klub Zalewu Wiślanego, Grzegorz Hejber; tel. 605 353 511, Stanisław Nowak; tel. 604 806 049
9 19-21 Sierpień Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego oraz Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej KWR Krynica Morska Urząd Miasta Krynica Morska PBP PZW
10 02-04 Wrzesień Fromborska Jesień KWR Frombork Morski Klub Żeglarski "DAL" Frombork PBP PZW
11 16-18 Wrzesień Grand Prix Zalewu Wiślanego oraz Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Krynica Morska KWR Krynica Morska Urząd Miasta Krynica Morska PZW

PBP – Pu­char Bał­ty­ku Po­łu­dnio­we­go
PZW – Pu­char Za­le­wu Wiślanego

Zobacz również

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po ce­re­mo­nii pod­nie­sie­nia ban­de­ry na maszt klu­bo­wy uda­my się do „Alte Pas­sar­ge”, gdzie bę­dzie­my bie­sia­do­wać do godzin…

Zapraszamy na Jubileuszowe XX Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego oraz Zlot Motorowodniaków

W dniach 29–31 lip­ca 2022 roku w No­wej Pa­słę­ce od­bę­dą się Ju­bi­le­uszo­we XX-te Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty imie­nia Jar­ka Rą­bal­skie­go. Wy­da­rze­nie zo­sta­ło ob­ję­te pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w for­mu­le KWR, a…