Sprawozdanie z przebiegu XVI Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2018

2 sierp­nia 2018

XVI Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go, 27–29.07.2018

Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy był Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, przy wspól­pra­cy Urzę­du Gmi­ny Bra­nie­wo. Istot­nej po­mo­cy fi­nan­so­wej i rze­czo­wej udzie­lił tak­że Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa War­miń­sko-Ma­zur­skie­go, dzię­ki któ­rej moż­li­we było za­pew­nie­nie wy­so­kie­go po­zio­mu przy­go­to­wa­nia or­ga­ni­za­cyj­ne­go za­wo­dów, cie­ka­wej opra­wy kul­tu­ral­nej oraz na­gród mo­ty­wu­ją­cych za­ło­gi za­rów­no z Pol­ski jak i z za­gra­ni­cy do przy­by­cia na re­ga­ty do No­wej Pasłęki.

Wspar­cia udzie­li­li tak­że LOT „Kra­ina Za­le­wu Wi­śla­ne­go” w El­blą­gu oraz spon­so­rzy pry­wat­ni, tj. Ża­glow­nia APOLLO SAILS Gdańsk, In­ter­ne­to­wy Sklep Że­glar­ski MAZURIA Ga­li­ny, Pie­kar­nia WARMIŃSKA Bra­nie­wo i MEBLE OKMED Braniewo.

W ce­re­mo­niach roz­po­czę­cia, de­ko­ra­cji zwy­cięz­ców i za­koń­cze­nia re­gat, poza uczest­ni­ka­mi re­gat i licz­nie przy­by­ły­mi sym­pa­ty­ka­mi spor­tów wod­nych, wzię­li udział za­pro­sze­ni go­ście w oso­bach m.in.: Wi­ce­mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go p. Wio­let­ta Ślą­ska-Zyśk, Dy­rek­tor Biu­ra Re­gio­nal­ne­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w El­blą­gu p. Gra­ży­na Klu­ge, Sta­ro­sta No­wo­dwor­ski p. Zbi­gniew Ptak, wi­ce­pre­zes Spół­ki „Pę­tla Żu­ław” p. Sta­ni­sław Ju­styń­ski, de­le­ga­cja m. Pio­niersk, ko­man­do­rzy Jacht klu­bów z Ka­li­nin­gra­du, pp. Ro­man Mie­dwie­diew i Ser­gey Za­dob­ko, oraz przed­sta­wi­cie­le in­sty­tu­cji spon­so­ru­ją­cych regaty.

W por­cie re­gat sta­wi­ło się 31 jach­tów ża­glo­wych, z tego skla­sy­fi­ko­wa­nych zo­sta­ły 23 jed­nost­ki pod ban­de­rą pol­ska, li­tew­ską i Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. Prze­pro­wa­dzo­no 3 wy­ści­gi ze star­tu wspól­ne­go dla czte­rech grup re­ga­to­wych, na tra­sie po­mię­dzy Nową Pa­słę­ką i Pia­ska­mi. Wa­run­ki były bar­dzo do­bre i sprzy­ja­ły spor­to­wej ry­wa­li­za­cji. Sę­dzio­wał sę­dzia An­driej Ma­siut­kin z Ka­li­nin­gra­du. W skład za­bez­pie­cze­nia wcho­dzi­ły pon­to­ny Stra­ży Po­żar­nej, WOPR oraz mo­to­rów­ki pry­wat­ne. Sta­ły mo­ni­to­ring na wo­dzie pro­wa­dzi­ły ło­dzie Po­li­cji i Stra­ży Granicznej.

Zwy­cięz­ca­mi po­szcze­gól­nych grup zostali:

gru­pa 1: 1. Ma­rian Dra­biń­ski / LITWINKA 2 / PL, 2. Ry­szard Doda / RA / Li­twa, 3. Wla­di­mir Lu­piej­ka / KENGURU / RUS

gru­pa 2: 1. Ser­gey Za­dob­ko / VEGA / RUS, 2. Zbi­gniew Dą­brow­ski / BLUE VELVET / PL, 3. Sta­ni­sław Kwiat­kow­ski / BŁĘKITNA BRYZA / PL

gru­pa 3 : 1. Sta­ni­sław Ju­styń­ski / STREFA CISZY 2 / PL 2. Ro­man Mie­dwie­diew / JAZZ / RUS, 3. Alek­siej Grja­do­bi­tow / TIULEN / RUS

Ster­ni­cy otrzy­ma­li pu­cha­ry Wój­ta Gmi­ny Bra­nie­wo, p. To­ma­sza Sielickiego.

W gru­pie po­zo­sta­łych jach­tów, tzw.” Open” zwy­cię­żył Ra­fał Wa­len­ty­no­wicz na jach­cie FENOMEN.

Pu­cha­ry im. Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go, ufun­do­wa­ne przez Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko-Ma­zur­skie­go, p. Mar­ka Gu­sta­wa Brze­zi­na, otrzy­ma­li zwy­cięz­cy jach­tów naj­szyb­szych bez­względ­nie w ko­lej­no­ści: 1. Ry­szard Doda / RA / Li­twa, 2. Ma­rian Dra­biń­ski / Li­twin­ka 2 / PL 3. Ja­nusz Rut­kow­ski / IRBIS / PL

W ce­re­mo­niach roz­po­czę­cia, de­ko­ra­cji zwy­cięz­ców i za­koń­cze­nia re­gat, poza uczest­ni­ka­mi re­gat i licz­nie przy­by­ły­mi sym­pa­ty­ka­mi spor­tów wod­nych, miesz­kań­ca­mi No­wej Pa­słę­ki i Bra­nie­wa oraz tu­ry­sta­mi, wzię­li udział za­pro­sze­ni go­ście w oso­bach m.in.: Wi­ce­mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa War­miń­sko-Ma­zur­skie­go p. Wio­let­ta Ślą­ska-Zyśk, Dy­rek­tor Biu­ra Re­gio­nal­ne­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w El­blą­gu p. Gra­ży­na Klu­ge, Sta­ro­sta No­wo­dwor­ski p. Zbi­gniew Ptak, wi­ce­pre­zes Spół­ki „Pę­tla Żu­ław” p. Sta­ni­sław Ju­styń­ski, de­le­ga­cja m. Pio­niersk, ko­man­do­rzy Jacht klu­bów z Ka­li­nin­gra­du, pp. Ro­man Mie­dwie­diew Ser­gey Za­dob­ko, oraz przed­sta­wi­cie­le in­sty­tu­cji spon­so­ru­ją­cych regaty.

W imie­niu uczest­ni­ków re­gat wi­ta­li ich: go­spo­darz No­wej Pa­słę­ki, Wójt Gmi­ny Bra­nie­wo p. To­masz Sie­lic­ki, za­rząd­ca Ma­ri­ny „Nowa Pa­słę­ka” p. Ry­szard Doda oraz w imie­niu or­ga­ni­za­to­ra Ko­man­dor Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go p. Grze­gorz Hejber.

Za­wo­dom spor­to­wym to­wa­rzy­szy­ła opra­wa kul­tu­ral­na, na któ­rą zło­ży­ły się kon­cer­ty szan­to­we grup „An­drzej Kam­rat z Za­ło­gą” z El­blą­ga oraz „Joh­ny Ro­ger – Shan­ty & Folk” z Gdy­ni. Od­by­ły się tak­że dwie bie­sia­dy że­glar­skie, na któ­rych do go­dzin noc­nych trwa­ła wy­mia­na do­świad­czeń i re­la­cji z regat.

W im­pre­zie wzię­ło udział oko­ło 150 że­gla­rzy z eki­pa­mi wspo­ma­ga­ją­cy­mi, 14 osób ob­słu­gi tech­nicz­nej oraz ok. 1000 osób przy­by­łych do No­wej Pa­słę­ki w cza­sie regat.

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów skła­dam ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nia wszyst­kim or­ga­nom sa­mo­rzą­do­wym, spon­so­rom oraz in­nym oso­bom, któ­re przy­czy­ni­ły się do fa­cho­we­go przy­go­to­wa­nia i prze­bie­gu imprezy.

Li­czy­my na współ­pra­cę w la­tach na­stęp­nych, dla kon­ty­nu­acji tego zna­czą­ce­go w re­gio­nie wy­da­rze­nia że­glar­skie­go, słu­żą­ce­go po­pu­la­ry­za­cji ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku oraz pro­mo­cji że­glar­stwa na Za­le­wie Wi­śla­nym i Gmi­ny Bra­nie­wo, z jej per­łą – Nową Pasłęką.

Ko­man­dor Re­gat
Grze­gorz B. Hejber

Zobacz również

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się pod masz­tem fla­go­wym na ma­ri­nie w Sta­rej Pa­słę­ce w so­bo­tę, 01.06.2024 o godz. 17.oo. Po pod­nie­sie­niu bandery…

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, będącą…

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…