Sprawozdanie z przebiegu XIX Regat im. Jarka Rąbalskiego – 2021

1 sierp­nia 2021

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 23–25.07.2021 r.

Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Braniewo.

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Re­ga­ty sta­no­wi­ły eli­mi­na­cje te­go­rocz­nych edy­cji Pu­cha­ru Bał­ty­ku Po­łu­dnio­we­go oraz Pu­cha­ru Za­le­wu Wiślanego.

Jach­ty sta­wi­ły się licz­nie. Ta­kiej fre­kwen­cji na re­ga­tach nie było na Za­le­wie Wi­śla­nym od 2‑ch sezonów.

Ogó­łem star­to­wa­ło 30 jach­tów ża­glo­wych, z cze­go skla­sy­fi­ko­wa­nych zo­sta­ło 29 jednostek.

Po­nad­to przy re­ga­tach akre­dy­to­wa­nych zo­sta­ło 6 mor­skich jach­tów mo­to­ro­wych, jako jed­nost­ki ob­ser­wa­cyj­no-wspo­ma­ga­ją­ce, bar­dzo po­moc­ne przy ścią­ga­niu jach­tów z mie­li­zny i uwal­nia­niu ich z sie­ci po­sta­wio­nych przez kłusowników.

Z po­wo­du pan­de­mii nie­moż­li­wy był udział jed­no­stek z Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. Z kra­jów unij­nych wy­star­to­wa­ły 2 jach­ty, po jed­nym ze Szwe­cji i Niemiec.

W spor­to­wej ry­wa­li­za­cji i przy sprzy­ja­ją­cych wa­run­kach na­wi­ga­cyj­nych ro­ze­gra­no 3 wy­ści­gi o dłu­go­ści ok 4,5 mili każdy.

Nie za­no­to­wa­no żad­nych zda­rzeń nadzwyczajnych.

Du­żym utrud­nie­niem dla za­łóg była płyt­kość wody w uj­ściu rze­ki Nowa Pa­słę­ka. Miej­sce to od lat cze­ka na po­głę­bie­nie. Z tego też po­wo­du naj­więk­sze jach­ty ba­zo­wa­ły w From­bor­ku, i do­łą­cza­ły do wy­ści­gów z wody.

„Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go”, ufun­do­wa­ny przez P. Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go, dla naj­szyb­sze­go bez­względ­nie jach­tu re­gat, wy­wal­czył jacht „2 EASY” pod do­wódz­twem Tom­ka Makowskiego.

Rów­nież zwy­cięz­cy wszyst­kich 3‑ch grup kla­sy KWR oraz kla­sy OPEN otrzy­ma­li pu­cha­ry. Byli to:

kla­sa I KWR

 1. miej­sce: To­masz Ma­kow­ski, jacht „2 EASY”, Elbląg
 2. miej­sce: Ma­riusz Fran­cisz­czak, jacht „IRBIS”, Elbląg
 3. miej­sce: Dą­brow­ski Zbi­gniew, jacht „EARL GREY”, Nowa Pasłęka

kla­sa II KWR

 1. miej­sce: To­masz Sie­kier­ko, jacht „MOKA”, Tolkmicko
 2. miej­sce: Ry­szard Se­ro­ka, jacht „BERBEĆ II”, Elbląg
 3. miej­sce: Sła­wo­mir Kwiat­kow­ski, jacht „Błę­kit­ka Bry­za”, Elbląg

kla­sa III KWR

 1. miej­sce: Ja­nusz Ju­styń­ski, jacht „ STREFA CISZY II”, Elbląg
 2. miej­sce: Grze­gorz Pion­ke, jacht „KOMPISS”, Frombork
 3. miej­sce: Wie­sław Sa­wic­ki, jacht „KARETA II”, Elbląg

kla­sa OPEN

 1. miej­sce: To­masz Bo­chiń­ski, jacht „GOSICA II”, Łomża
 2. miej­sce: Sła­wo­mir Kow­szyń­ski, jacht „For­de­wind II” , Suchacz
 3. miej­sce: Ra­fał Wa­len­ty­no­wicz, jacht „FENOMEN”, Nowa Pasłęka

Or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li dla uczest­ni­ków re­gat oko­licz­no­ścio­we ko­szul­ki oraz drob­ne upo­min­ki od sponsorów.

Po­nad­to wśród wszyst­kich ster­ni­ków roz­lo­so­wa­no na­gro­dy rze­czo­we w po­sta­ci 4‑ch mor­skich ra­dio­sta­cji prze­no­śnych UHF oraz 2‑ch lornetek.

Uczest­ni­kom za­pew­nio­no ca­te­ring w trak­cie bie­siad, w wy­stę­pa­mi na żywo grup szan­to­wych w dniach 23 i 24 lipca.

Więk­szość wy­dat­ków na or­ga­ni­za­cje im­pre­zy i na­gro­dy wziął na sie­bie Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo, przy znacz­nym wspar­ciu Biu­ra Re­gio­nal­ne­go Urzę­du Marszałkowskiego.

Or­ga­ni­za­to­rzy dzię­ku­ją tak­że in­nym spon­so­rom, któ­ry­mi byli: Ża­glow­nia APOLLO Sa­ils, Lo­kal­na Or­ga­ni­za­cja Tu­ry­stycz­na „Kra­ina za­le­wu Wi­śla­ne­go”, Lions Club El­bląg oraz Pie­kar­nia War­miń­ska z Braniewa.

Upo­min­ki dla za­wod­ni­ków prze­ka­zał tak­że Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go, p. Mie­czy­sław Struk.

Dzię­ku­je­my re­dak­cji por­ta­lu „portel.pl” za ak­tyw­ny pa­tro­nat me­dial­ny nad imprezą.

Za­pra­sza­my za rok ( 29–31.07.2022 r.) na Ju­bi­le­uszo­we XX Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go. Bę­dzie się działo!

Z że­glar­skim pozdrowieniem

Grze­gorz Hej­ber
Ko­man­dor Regat

Wy­ni­ki regat:

Grupa 1 Zdobyte punkty
Lp. Nazwa Jachtu nr na żaglu Wyścig Razem MIEJSCE Sternik
1 2 3
1 2 Easy POL6557 6,25 4 6,25 16,5 1 Makowski Tomasz
2 Irbis POL1029 2 6,25 4 12,25 2 Franciszczak Mariusz
3 Earl Grey POL111 4 5 3 12 3 Dąbrowski Zbigniew
4 Litwinka II POL16606 5 1 5 11 4 Drabiński Marian
5 Kapka II POL18220 3 3 2 8 5 Panek Jacek
6 Eolia POL298 1 2 1 4 6 Cichocki Maciej
Grupa 2 Zdobyte punkty
Lp. Nazwa Jachtu nr na żaglu Wyścig Razem MIEJSCE Sternik
1 2 3
1 Moka POL18963 6,25 6,25 6,25 18,75 1 Siekierko Tomasz
2 Berbeć II POL5231 4 3 5 12 2 Seroka Ryszard
3 Błękitna Bryza POL14748 5 4 3 12 3 Kwiatkowski Sławomir
4 Another Go S5959 2 5 4 11 4 Florianowicz Marek
5 Souvenir POL7400 3 2 2 7 5 Szczepański Tomasz
6 Studio Line POL21196 1 1 1 3 6 Pieciukiewicz Jan
Grupa open Zdobyte punkty
Lp. Nazwa Jachtu nr na żaglu Wyścig Razem MIEJSCE Sternik
1 2 3
1 Gosica II SONAROL 9 11,25 11,25 31,5 1 Bochiński Tomasz
2 Forewind II POL0004KO 8 10 10 28 2 Kowszyński Mirosław
3 Fenomen POL7200 10 8 9 27 3 Walentynowicz Rafał
4 Flipper BRAK 7 9 7 23 4 Chrapusta Adam
5 Rif 1 POL10301 4 7 8 19 5 Szejner Władysław
6 Awa Karin POL5292 6 6 0 12 6 Goszczyński Krzysztof
7 Drago II POL27132 11,25 0 0 11,25 7 Jankowski Andrzej
8 Bajm POL13819 5 5 1 11 8 Sobczyński Jacek
9 Ankaa PZ1021 0 1 1 2 9 Ciołek Paweł
10 Raptor POL10207 0 0 0 0 10 Czapla Piotr
11 Atka POL15010 0 0 0 0 11 Bartoń Ryszard
Puchar Króla Stefana Batorego Zdobyte punkty
Lp. Nazwa Jachtu nr na żaglu Wyścig Razem MIEJSCE Sternik
1 2 3
1 2 Easy POL6557 29,25 29,25 29,25 87,75 1 Makowski Tomasz
2 Moka POL18963 28 27 28 83 2 Siekierko Tomasz
3 Irbis POL1029 18 28 26 72 3 Franciszczak Mariusz
4 Berbeć II POL5231 24 23 24 71 4 Seroka Ryszard
5 Kompiss POL356 19 25 25 69 5 Pionke Grzegorz
6 Błękitna Bryza POL14748 27 24 17 68 6 Kwiatkowski Sławomir
7 Souvaenir POL7400 23 22 21 66 7 Szczepański Tomasz
8 Another Go S5959 20 26 20 66 8 Florjanowicz Marek
9 Kapka II POL18220 20 19 19 60 9 Panek Jacek
10 Strefa Ciszy II POL3929 17 18 23 58 10 Justyński Janusz
11 Earl Grey POL111 21 21 15 57 11 Dąbrowski Zbigniew
12 Litwinka II POL16606 26 1 27 54 12 Drabiński Marian
13 Gosica II SONAROL 13 20 18 51 13 Bochiński Tomasz
14 Facil POL10830 11 13 22 46 14 Politański Stefan
15 Fordewind II POL0004KO 12 17 16 45 15 Kowszyński Mirosław
16 Eolia POL298 15 14 14 43 16 Cichocki Maciej
17 Kareta II POL5564 14 16 12 42 17 Sawicki Wiesław
18 Fenomen POL7200 16 11 10 37 18 Walentynowicz Rafał
19 Studio Line POL21196 8 15 13 36 19 Pieciukiewicz Jan
20 Entuzjasta POL6761 9 10 11 30 20 Wojtusiak Robert
21 Flipper BRAK 10 12 8 30 21 Chrapusta Adam
22 Drago II POL27132 25 0 0 25 22 Jankowski Andrzej
23 Rif 1 POL10301 5 9 9 23 23 Szejner Władysław
24 Awa Karin POL5292 7 8 0 15 24 Goszczyński Krzysztof
25 Bajm POL13819 6 7 1 14 25 Sobczyński Jacek
26 Ankaa PZ1021 0 1 1 2 26 Ciołek Paweł
27 Aleksiak POL14578 0 0 0 0 27 Kapczyński Adam
28 Raptor POL10207 0 0 0 0 28 Czapla Piotr
29 Atka POL15010 0 0 0 0 29 Bartoń Ryszard

Zobacz również

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się pod masz­tem fla­go­wym na ma­ri­nie w Sta­rej Pa­słę­ce w so­bo­tę, 01.06.2024 o godz. 17.oo. Po pod­nie­sie­niu bandery…

Ważna informacja – jak przekazać 1,5% z podatku na rzecz YCZW „Nowa Pasłęka”

Sza­now­ne i Sza­now­ni Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy Yacht Clu­bu „Nowa Pa­słę­ka”! Od tego roku ist­nie­je moż­li­wość prze­ka­za­nia 1,5% po­dat­ku z de­kla­ra­cji rocz­nej na rzecz na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to wy­ni­kiem na­wią­za­nia współ­pra­cy z Fun­da­cją Stu­denc­ka „Mło­dzi Mło­dym”, będącą…

Zawiadomienie o regatach XXI. Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XXI. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu…

Zapraszamy do Nowej Pasłęki na kolejne XXI. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni week­end lip­ca za­pra­sza­my do No­wej Pa­słę­ki na ko­lej­ne, XXI. Mię­dzy­na­ro­do­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go. Ru­ty­no­we ZoR (Za­wia­do­mie­nie o Re­ga­tach) za­miesz­cza­my od­dziel­nie. Pro­gram prze­wi­du­je wieczór…

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Po­mo­rza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga na Za­le­wie Wi­śla­nym i Za­to­ce Gdań­skiej. Bez opła­ty wpi­so­we­go, cho­ciaż wie­le gra­ti­so­wych atrak­cji np. co­dzien­nie min. 1…

Rajd motorowodny Zalew Tour 2022 za nami!

W dniach 12–15 sierp­nia 2022 roku mo­to­ro­wod­nia­cy z ca­łej Pol­ski po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­łą­czy­li siły, by wspól­nie po­dzi­wiać wa­lo­ry Za­le­wu Wi­śla­ne­go i zo­ba­czyć uni­kal­ne za­kąt­ki War­mii. Dwa­dzie­ścia czte­ry jed­nost­ki ru­szy­ły z El­blą­ga, od­wie­dza­jąc por­ty i przystanie…

Sprawozdanie z XX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego o Puchar Króla Stefana Batorego – Nowa Pasłęka 2022

Im­pre­za od­by­wa­ła się w No­wej Pa­słę­ce w dniach 29–31.07.2022 r. Or­ga­ni­za­to­rzy: Yacht Club Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka”, Urząd Gmi­ny Bra­nie­wo. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ze­chciał przy­jąć p. Ma­rek Gu­staw Brze­zin, Mar­sza­łek Woj. War­miń­sko-Ma­zur­skie­go. Re­ga­ty stanowiły…

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej 1,5 m. Drze­wa, któ­re znaj­do­wa­ły się w nur­cie ka­na­łu zo­sta­ły usu­nię­te. Most pod­no­szo­ny jest spraw­ny. W…

Zawiadomienie o regatach XX. Jubileuszowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego

XX. Ju­bi­le­uszo­we Re­ga­ty Że­glar­skie im. Jar­ka Rą­bal­skie­go – Pu­char Kró­la Ste­fa­na Ba­to­re­go pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Mar­szał­ka Woj. War­miń­sko-ma­zur­skie­go Re­ga­ty po­sia­da­ją li­cen­cję Pol­skie­go Związ­ku Że­glar­skie­go. Wy­ni­ki re­gat będą za­li­czo­ne do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Bałtyku…