01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024

01.06.2024 – Ceremonia otwarcia sezonu żeglarskiego 2024 Za­rząd Yacht Clu­bu Za­le­wu Wi­śla­ne­go „Nowa Pa­słę­ka” za­pra­sza Człon­ków, Przy­ja­ciól i Sym­pa­ty­ków na ce­re­mo­nię otwar­cia se­zo­nu że­glar­skie­go 2024. Spo­ty­ka­my się...
Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023

Informacja w sprawie rajdów motorowodnych w sezonie 2023 Za­pra­sza­my że­gla­rzy mo­to­ro­wod­nia­ków na zlo­ty-raj­dy po szla­kach wod­nych War­mii i Pomorza. W tym se­zo­nie od­bę­dą się 2 im­pre­zy, jed­na śród­lą­do­wa, dru­ga...