Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili!

Wiadomość dla żeglarzy z ostatniej chwili! Jak po­da­je Ry­szard Doda, wej­ście przez port mor­ski Nowa Pa­słę­ka do rze­ki i da­lej do ma­ri­ny zo­sta­ło udroż­nio­ne. Głę­bo­kość przej­ścia przez port i rze­kę co naj­mniej...
Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”!

Do Członków i Sympatyków YCZW „Nowa Pasłęka”! Za­pra­sza­my na otwar­cie se­zo­nu że­glar­skie­go 2022. Spo­ty­ka­my się pod wia­tą na te­re­nie Ma­ri­ny Nowa Pa­słę­ka w dniu 25. czerw­ca 2022 o godz. 18:00. Po...
Zalew Tour 2022

Zalew Tour 2022

Zalew Tour 2022 Za­lew Tour 2022 – Rajd mo­to­ro­wod­ny 12 – 15.08.2022 From­bork – Nowa Pa­słę­ka – Bra­nie­wo – „Es­tyj­ka” – Elbląg Cel i prze­sła­nie imprezy Po­pu­la­ry­za­cja ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku na wo­dzie w oto­cze­niu przy­ja­znej...