Zalew Tour 2022

Zalew Tour 2022

Zalew Tour 2022 Za­lew Tour 2022 – Rajd mo­to­ro­wod­ny 12 – 15.08.2022 From­bork – Nowa Pa­słę­ka – Bra­nie­wo – „Es­tyj­ka” – Elbląg Cel i prze­sła­nie imprezy Po­pu­la­ry­za­cja ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku na wo­dzie w oto­cze­niu przy­ja­znej...
Nowy sezon – 2022

Nowy sezon – 2022

Nowy sezon – 2022 Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy YCZW „Nowa Pasłęka”! Dro­dzy Przy­ja­cie­le Że­gla­rze i Motorowodniacy! Skoń­czył się sta­ry rok i nad­cho­dzi nowy se­zon że­glar­ski 2022. Oby przy­niósł on ko­niec udręk spo­wo­do­wa­nych...